34 39 1927.1928. 1929. 1930.1931. 2 1 1 Zuiderparkbad 2 ambtenaren. 2 1 Totaal Overgebracht Ziekenhuizen (vervolg). Secretarie voormalig Loosduinen In werkelijkheid is dit cijfer iets hooger door niet opnemen van sneeuwruimers. 2) Dit cijfer is in werkelijkheid 4 lager door niet te achterhalen abusieve opgaven. 1 2 1 1 1 1 sjouwers. ziekenoppasseres. huisknechts. linnenjuffrouw. telefoniste. badjongens. machinist. zwemmeester-badknechts. 1 2 1375 1697 2419 3149 2509 3103 1926. 1375 1697 2417 3142 2505 3097 Het verslag 1926 geeft op bladz. 25 doel en werking van een Afdeeling systematische bewerking van advertenties. Kortheidshalve advertenties, wordt daarnaar verwezen. De resultaten dezer afdeeling zijn be vredigend; zij werkt ten opzichte der openbare bemiddeling zeer in populariseerenden zin. Een nadeel blijft, dat de betrokken ambtenaar bij ziekte onder het beurspersoneel moet invallen en zijn werk onderbreken. De resultaten betreffende den duur van de plaatsingen zijn Duur van de vastgelegd in den volgenden staat. plaatsingen. Blijkens deze gegevens is ruim 47 (in 1930 46 van de mannen en bijna 66 van de vrouwen (in 1930 67 voor onbe- paalden tijd geplaatst. Het aantal plaatsingen in Gemeentedienst bedroeg onderscheidenlijk ruim 15 (in 1930 12/2 en ruim 3 (evenals in 1930) van het totaal aantal. VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE ARBEIDSBEÜRS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 820