34 41 Verplaatsingskosten. STAAT XV. f 537,95 Het Bestuur der Gemeentelijke Arbeidsbeurs, f S. DE VRIES Czn., Voorzitter. J. J. BOASSON, Secretaris. In het verslagjaar werd voortgegaan met het verleenen van Verplaatsings- reiskosten en (in daarvoor in aanmerking komende gevallen) steun voor de overgangsperiode van personen, die hier moeilijk of niet aan arbeid konden worden geholpen en elders blijvend te werk konden worden gesteld. De hiernavolgende staat geeft een overzicht van de kosten, waarin het Rijk de helft bijdroeg. Reiskosten enz. aan naar het buitenland uitgezonden werkkrachten Verplaatsingskosten aan werkkrachten bij arbeid buiten de woonplaats 374,15 15,25 137,50 11,05 160,03 165,51 128,10 24,80 kosten van werkkrachten. arbeidsbemid deling. f 478,44 1016,39 f De internationale bemiddeling is voor het district Den Haag Internationale vooral van beteekenis voor seizoenpersoneel in het hotelbedrijf en voor dienstboden voor particuliere gezinnen. Wat het laatste betreft, wordt verwezen naar de uiteenzetting op bladz. 25, afdee- ling Vrouwelijke beroepen. Deze bemiddeling werkt gunstig; zij bevordert de populari- seering der beurzen in de kringen der Nederlandsche huis vrouwen. Geplaatst werden voorts: te Parijs (Koloniale Tentoonstelling) 21 timmerlieden en 5 schilders; op Curacao 1 isoleerder. VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE ARBEIDSBEURS. r> n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 822