82 Hulp in het huis houden. Gemeente- apotheek. 91 kinderen met 7 910 verpleegdagen. Het aantal verstrekte baden bedroeg 736. Onder de verstrekte versterkende middelen waren 19 354 1 melk en 13 272 eieren. R.-K. Wijkverpleging „St. Raphael”. Gedurende het jaar 1931 werden in de 6 klinieken in totaal 250 patiënten verpleegd, met te zamen 32 213 verpleegdagen. Voor rekening der Gemeente werden 20 256, voor rekening van de wijkverpleging 32 013 be zoeken aan patiënten gebracht. Loosduinsche Wijk- en Ziekenverpleging. In den loop van het jaar 1931 zijn door de zusters in de wijk 808 patiënten geholpen, waarvoor 4 628 bezoeken werden afgelegd. In dagverpleging (lig- hallen) werd slechts 1 patiënt verzorgd gedurende 6 weken. Op het consultatiebureau ter bestrijding der tuberculose werden 309 patiënten onderzocht. Op het spreekuur van den neus-, keel- en oorarts kwamen 314 patiënten; door den oogarts werden 243 en door den tandarts 294 personen behandeld. Het aantal con sulten bij den vrouwenarts bedroeg 25; 88 patiënten ondergingen een hoogtezonbehandeling. V ereeniging „Geref. Ziekenverpleging”. In 1931 werden 84 kinderen verpleegd met een totaal van 11 061 verpleegdagen. In de wijk werden 12 919 bezoeken gebracht, waarvan 2 850 aan particulieren, 7 887 aan stadspatiënten en 2132 voor de diaco nieën. Op de polikliniek van den stadsgeneesheer werd 19 942 maal hulp verleend; 2 448 maal had nabehandeling van fonds patiënten plaats, terwijl 54 patiënten een hoogtezonbehandeling ondergingen. Aan versterkende middelen werden o.m. 4162 ons vleesch, 18 898’/^ 1 melk en 8 929 eieren verstrekt. Het aantal door de Gemeenteapotheek in 1931 behandelde geneeskundige voorschriften bedroeg 399 222. Voor nadere ge gevens wordt verwezen naar het betrokken verslag (bijlage 39). Gedurende 1931 werd door den Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon in 2 335 gevallen geheel of gedeeltelijk voor rekening van den Dienst hulp bij zieke huismoeders en kraamvrouwen verstrekt. Nadere gegevens vermeldt het verslag van den Dienst (bijlage 36). Vereeniging „Hulp in het Huishouden”. Door 434 gezinnen werd hulp gevraagd; 358 aanvragen konden worden ingewilligd. Aan jaarlijksche bijdragen werd ontvangen f 1.280,aan giften f 525,— en aan bijdragen van gezinnen f 1.388,25. De Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon steunde met f 14.044,05, terwijl de collecte f 2.322,79 opbracht. De ontvangsten bedroegen f 22.974,34®, de uitgaven f 22.152,54 (w.o. f 3.085,23 aan waschgelden voor ge zinnen); batig saldo: f 821,80®. Zuigelingenzorg. Vereeniging „Hulp aan Zuigelingen”. In de kliniek werden in het geheel 167 zuigelingen opgenomen, welke te zamen gedu rende 8 806 dagen werden verpleegd. Het aantal beschikbare

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 82