By lage 35 der Commissie. VERSLAG betreffende het Gemeentelijk Bureau voor Beroepskeuze te ’s-Gravenhage over het jaar 1931. van het Bu reau. De samenstelling van de Gemeentelijke Commissie voor Samenstelling Beroepskeuze onderging geen verandering. Het secretariaat wordt waargenomen door ambtenaren van de afdeeling Sociale Zaken der Gemeente-Secretarie. Het personeel bestond bij den aanvang van het verslagjaar Personeel, uit den leider, twee adviseurs en een ambtenaar voor de admi nistratie. Met ingang van 1 September werd dit personeel uit gebreid met een vrouwelijk adviseur. De Commissie behandelde in haar vergaderingen enkele Werkzaamheid zaken van algemeenen aard- Zij maakte na persoonlijke kennis- der Commissie, making en bespreking met een aantal sollicitanten de aanbe veling aan Burgemeester en Wethouders op voor de benoeming van een vrouwelijk adviseur. In de laatste Commissievergadering van 1931 herdacht de 10-Jarig bestaan Voorzitter met waardeerende woorden voor den leider en de van het Bureau adviseurs het tienjarig bestaan van het Bureau voor Beroeps- yoor Beroeps keuze. keuze. De reeds lang voorgenomen verbetering van de huisvesting Huisvesting van van het Bureau kwam tegen het einde van 1931 geheel tot stand, het Bureau. Het totaal aantal bezoeken kwam opnieuw uit boven dat van Werkzaamheid het vorige jaar (Bijlage I). De vrouwelijke adviseur stelde zich door persoonlijk bezoek aan hoofden en directies van onderwijs inrichtingen, bedrijven, zaken, ziekenhuizen enz. op de hoogte van de eischen, welke aan meisjes en vrouwen ten aanzien van de belangrijkste opleidingen en beroepen worden gesteld. Waar het Bureau zich tot deskundigen op het terrein der Medewerking in beroepen en opleidingen wendde voor het verkrijgen van veler- het algemeen, lei onmisbare gegevens, werd steeds alle medewerking onder vonden. Hoofden van scholen en onderwijzers werkten door een zorg- Medewerking vuldige invulling der toegezonden leerlinglijsten mede aan een der scholen, zoo juist mogelijke beoordeeling van den verstandelijken aanleg en de karaktereigenschappen hunner leerlingen. De Leider van het Bureau werd ook dit jaar weer door Ouderavonden, oudercommissies of hoofden van scholen uitgenoodigd tot het

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 830