35 2 Nazorg. overzicht: Psychotech n i sch onderzoek. Geneeskundig onderzoek. houden van een inleiding over „Beroepskeuze”. Aan deze ver zoeken werd zooveel mogelijk gevolg gegeven. Het geneeskundig onderzoek, dat in een aantal gevallen verricht werd door de afdeeling Geneeskundig Schooltoezicht van den Gemeentelijken Geneeeskundigen en Gezondheidsdienst, was van belang bij de beoordeeling van de lichamelijke geschikt heid van jongelieden voor een bepaald beroep. In 1931 werden 83 kinderen psychotechnisch onderzocht, waaronder 4 meisjes. De leeftijd varieerde tusschen 11 en 16 jaar, de meesten waren 12 of 13 jaar oud. De onderzoekingen leidden tot een psychologisch oordeel, dat een belangrijk hulp middel vormde voor eeu advies. Steeds kon een positief advies in zake beroep of onderwijs worden gegeven. De belangstelling voor het psychotechnisch onderzoek neemt sterk toe; de ouders en andere betrokkenen blijken telkens zeer erkentelijk voor de uitvoerige argumentatie, waartoe de uitkomst van een onder zoek in staat stelt. Aan de verbetering van de onderzoek-methode wordt, voor zoover de beschikbare tijd dit toelaat, regelmatig gewerkt. Het Utrechtsche Gemeente-Bureau voor Beroepskeuze stelde een der adviseurs in de gelegenheid zich op de hoogte te stellen van de daar toegepaste methode van psychotechnisch onderzoek. Hier van werd een dankbaar en vruchtbaar gebruik gemaakt. Tegen het einde van 1931 werd in overleg met den betrokken schoolarts en met de afdeeling Onderwijs een begin gemaakt met het toetsen, verifieeren en ijken van enkele proeven op een drietal scholen van verschillend type. Voor de wijze, waarop „nazorg” werd toegepast en waarop de uitkomsten systematisch werden samen gevat, kan verwezen worden naar de verslagen over 1929 en 1930. Het bleek opnieuw, dat de „nazorg” door de betrokkenen over het algemeen zeer wordt gewaardeerd. Het tijdroovende van deze systematische nazorg noopt evenwel daarvoor alleen de noodzakelijkste ge vallen in aanmerking te doen komen. De aard van het contact blijkt uit het volgende VERSLAG GEM. BUREAU VOOR BEROEPSKEUZE. M. Vr. Totaal. 77% 148 100 Totaal 23% 114 34 18 53,0 7 20,6 5 14,7 3 8,8 1—2,9% 87 58,8 26 17,5 21 14,2 13 8,8 1 1,7 aan het Bureau verschenen aan huis bezocht schriftelijk contact telefonisch contact niet verschenen 69 60,5 19 16,7 16 14,0 10 8,8

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 831