35 3 Samenwerking in zake voor lichting bij Beroepskeuze. Bij dezen vorm van nazorg (er is ook een occasioneele, uit het initiatief van de ouders of jongelieden zelf voortkomende nazorg) werden evenals vroeger de volgende gevallen onder scheiden: Adviesaanvragen van personen buiten ’s-Gravenhage woon- Inlichtingen aan achtig, die ieder jaar inkomen, werden steeds beantwoord. personen bui ten ’s-Graven hage. De Leider van het Bureau had als secretaris van het Cen- Centr. Comité traal Comité van Samenwerking in zake voorlichting bij Beroepskeuze een uitgebreid contact met bijna alle bureaux en commissies voor beroepskeuze in ons land. De bijeengebrachte beroepskundige gegevens komen ook het Haagsche Bureau voor Beroepskeuze ten goede. De met financiëelen steun der regeering samenwerkende De uitkomsten blijken uit het volgende overzicht: Vr. VERSLAG GEM. BUREAU VOOR BEROEPSKEUZE. 1. 4. 5. 6. 7. 8. 1— 2,9% 77 23 148 100 Totaal 114 34 2. 3. 4 11,8 3 8,8 23 67,7 3 8,8 8 5,4 15 10,1 99 66,9 16 10,8 8 5,4 verhuisd niet verschenen weigering andere richting mislukking geregeld contact instructief contact uitkomst 4 3,5 12 10,5 76 66,7 13 11,4 8 7,0 M. 1 0,9 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Totaal. 1 0,7 1 - 0,7 Verhuisd naar een andere plaats met sterk veranderde levensomstandig heden of met verbreking van het contact (v.). Niet verschenen (n.v.). Bericht, dat men op het advies geen prijs meer stelt of dat het advies in den wind werd geslagen of een vage schriftelijke mededeeling van dezelfde strekking (w.: weigering). Buiten het Bureau om gaat men een eigen richting uit, anders dan werd geadviseerd of besproken, soms door de materieele onmogelijkheid (b.v. door een medische afkeuring) het besproken beroep te bereiken (a.r.: andere richting). Mislukking door slofheid of eigenwijsheid of onbekwaamheid, in ’t alge meen door gebrek aan energie of ook wel door huiselijke omstandigheden van den bezoeker; kortom door redenen buiten den aard van het advies gelegen wordt niets bereikt (m.: mislukking). Het resultaat der nazorg is een geregeld contact, waarbij telkens de wenschelijke stappen besproken worden (g.c.: geregeld contact). De gekozen weg wordt betreden vrijwel zonder verderen invloed van het Bureau, doch levert min of meer belangrijk materiaal (i.c.: instructief contact). Door het advies van het Bureau vindt de bezoeker uitkomst uit een onhoudbaren toestand of ondergaat zijn leven een beslissende wending (u.: uitkomst).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 832