35 4 te Rijswijk. Bijlagen. Toelichting bijlagen. Algemeene orienteering. Samenwerking met de Gem. Arbeidsbeurs. vereenigingen zijn: Roomsch-Katholiek Centraal Zielkundig Be roepskantoor; Christelijke Psychologische Centrale voor School en Beroep; Vereeniging tot Bevordering der Voorlichting bij Beroepskeuze. Een geregelde en vruchtdragende samenwerking bestond tusschen het Bureau voor Beroepskeuze en de Gemeentelijke Arbeidsbeurs. Tusschen het personeel van de afdeeling Jeugd- bemiddeling van de Arbeidsbeurs en dat van het Bureau voor Beroepskeuze had een geregelde uitwisseling van gedachten plaats over beroepscandidaten in wier belang zulks voor een juiste beroepskeuze en plaatsing in de praktijk wenschelijk werd geacht. Een aantal inwoners van de gemeente Rijswijk maakte de gelegenheid, welke door de in het vorige verslag Overeenkomst metde gemeen- gebruik van vermelde overeenkomst werd geboden, om met en voor hun kinderen advies in zake beroeps- en schoolkeuze te vragen. Door de nu betere personeelbezetting van het Bureau voor Beroeps keuze kan ook in Rijswijk meer bekendheid gegeven worden aan het bestaan en het doel van het Bureau voor Beroepskeuze, waardoor het aantal bezoeken van Rijswijksche ouders en jongelieden ongetwijfeld zal toenemen. De toegevoegde bijlagen geven een overzicht van het getal der aanvragen gedurende het verslagjaar, van het genoten onderwijs en van de geadviseerde beroepen. Wij herhalen hier de reeds vroeger gemaakte opmerkingen ten aanzien van de bijlagen, de algemeene oriënteering en de herhaalde bezoeken, nl„ dat de opsomming der geadviseerde beroepen geen beeld geeft van het karakter der gegeven adviezen. Voordat tot een beroep en de daartoe noodige oplei ding besloten wordt, zijn steeds de vele factoren, welke dit besluit bepalen, onderwerpen van bespreking geweest. Waar de behandeling van een adviesaanvrage niet steeds leidt tot een beslissing ten aanzien van een bepaalde beroeps richting of opleiding, hebben wij deze gevallen in bijlage III gebracht onder „Algemeene oriënteering”. Het advies luidde in die gevallen: de situatie van den betrokkene vooreerst onver anderd laten en op een bepaalden leeftijd of tegen het beëindi gen van de op dat oogenblik in gang zijnde opleiding terug komen. De algemeene oriënteering heeft ouders en jongelieden dan echter goed op de hoogte gebracht van de beroepsmogelijk heden, die geschikt en bereikbaar zijn in de eigen gevallen. Van de gelegenheid tot algemeene oriënteering wordt hoe langer hoe meer ook gebruik gemaakt door abituriënten van Hoogere Burgerscholen en Gymnasia. In den familiekring wordt dan iT VERSLAG GEM. BUREAU VOOR BEROEPSKEUZE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 833