35 7 VERSLAG GEM. BUREAU VOOR BEROEPSKEUZE. installateur, schilder, decoratieschilder, schipper (binnenvaart), schoenmaker, schrijfmachinemonteur, smid, stenograaf, straatmaker, stuurman groote vaart, suikertechnicus, tandtechnicus, tapijtbewerker, teekenaar (beton-, bouwkundig opzichter-, cliché-, electroteehnisch-, constructie-, kadaster-, machine-, reclame-, scheepsbouwkundig-, werktuigkundig-), telegrambe steller, timmerman, tolk oostersche talen, tooneelspeler, tuinbouwkundige, tuinman, typograaf, verpleger, verwarmingsmonteur, verzekeringsagent, vlieger, vliegtuigbouwer, vliegtuigmechanieien, visscher, waarnemer- vliegei\ wagen- en carosseriemaker, waterbouwkundige, wegentechnicus, werktuigkundige, winkelbediende, zuivelbewerker; overgang naar voort gezet L. O.: 3-jarige U.L.O.-kopschool, 4-jarige U.L.O.-kopschool, C-klasse, individueel onderwijs; overgang naar voortgezet middelbaar onderwijs en voorbereidend hooger onderwijs: H.B.S., H.B.S. A, (Litt. Econ.), handelsdag^ school, lyeeum, midd. techn. school; overgang naar hooger onderwijs: alge meen, aardrijkskunde en geschiedenis, biologie, indologische studiën, han- delswetenschappen, ingenieur (civiel-, mijn-, scheepsbouwkundig-, schei kundig-, werktuigkundig), letteren (klassieke-, Nederlandsehe), rechten (Neder landsch recht, Indisch), medicijnen, scheikunde, tandarts, theologie, veearts; algemeene orienteering. B. Aan vrouweljjke personen. Actuaris, ambtenaar, analiste, apotheker, apothekers-assistente, assistente kindertehuis, A.V.O. (arbeid voor onvolw.), bewaarschoolonderwijzeres, bibliothecaresse, costuumnaaister, coupeuse, danseres, dienstmeisje, emi gratie, fabrieksarbeidster, horlogemaakster, hulp in de huishouding, kantoor bediende (bediende, boekhoudster, corresp., steno-typ.), kapster, keukenmeisje, kinderjuffrouw (-verzorgster), kraamverzorgster, kunstnijvere, leerares (boekhouden, gymnastiek, nijverheidsonderwijs, moderne talen, staatsweten schappen, teekenen), leidster vacantie-kolonie, modeteekenares, modiste, Montessori-leidster, muziekonderwjjzeres, naaister, onderwijzeres, pakster, strijkster, verloskundige, verpleegster, violiste, winkeljuffrouw, zwemonder- wijzeres; overgang naar voortgezet L.O.: 3-jarige U.L.O.-kopschool, 4-jarige U.L.O.-kopschool; overgang naar voortgezet M.O. of voorbereidend H.O.: algemeen, gymnasium, Hoogere Burgerschool, H.B.S. A. (Litt. Econ.); overgang naar Nijverheidsonderwijs; overgang naar Hooger Onderwijs: (algemeen), aardrijkskunde, bacteriologie, biologie, ingenieur (natuurkun dig-), letteren (klassieke-), medicijnen, rechten (Nederl. recht); algemeene orienteering.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 836