By lage 36 I. BEHEER. VERSLAG betreffende den Gemeentelijken Dienst voor M aatschappelijk Hulpbetoon te ’s-Gravenhage over het jaar 1931. De samenstelling van het Bestuur onderging in het afge- Bestuur, loopen jaar de volgende wijzigingen: In verband met het feit, dat de voorzitter, de heer W. Drees, zijne functie als Wethouder voor Sociale Aangelegenheden ver wisseld had voor die van Wethouder voor de Financiën en Openbare Werken, nam hij in de op 9 September 1931 gehouden vergadering van het Bestuur afscheid als Voorzitter van dit College. In zijne plaats werd tot Wethouder voor Sociale Aangelegen heden benoemd, de heer Mr. Dr. S. de Vries Czn., die met in gang van 8 September 1931 als Voorzitter van het Bestuur optrad. In de Raadsvergadering van 7 September 1931 werd de heer C. M. Swiebel als opvolger van Mevrouw G. W. Bleumink Louman, die als Raadslid was afgetreden, gekozen. Het Bestuur was op 31 December 1931 samengesteld als volgt Mr. Dr. S. de Vries Czn., voorzitter; Mejuffrouw H. H. Blaauw en de heeren I. v. d. Loo, W. Mooijman en C. M. Swiebel, leden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 838