36 7 Naar vakgroep zijn de ongeorganiseerde werkloozen, die Indeeling naar gedurende 1931 korter of langer tijd wekelijksche ondersteuning vakgroep, hebben genoten, als volgt te onderscheiden: VERSLAG MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON. Vakgroepen. Totaal. 1322 448 874 416 906 346 658 312 Bouwvakarbeiders 504 154 204 140 64 59 145 85 137 222 Metaalbewerkers. 35 187 119 221 102 160 61 16 24 28 40 12 66 102 123 57 Land- en tuinarbeiders 21 57 57 114 15 99 130 63 67 88 42 96 156 178 74 252 10 10 20 6 14 kantoorbe 109 177 235 126 58 72 215 202 287 Kooplieden 85 Diversen 330 116 214 202 128 2482 4158 1676 Totaal 1166 2992 Houtbewerkers,behangers en stoffeerders Werknemers in het rijwiel en autobedrijf. Werknemers in de klee ding-industrie Werknemers in de bedrij ven van voedings- en genotmiddelen. Hotel-, café-, en restau rantpersoneel Sigarenmakers en tabak bewerkers Bijge komen. Afge voerd. Stand op 1 Jan. 1931. Stand op 31 Dec. 1931. Werknemers in het druk kers- en boekbinders bedrijf Transport- en fabrieks arbeiders en losse werk lieden 1) In het algemeen dient de groepeering naar de vakgroepen onder het noodige voorbe houd t« worden aanvaard, daar onderscheidene personen niet tot een bepaalde vak groep kunnen worden gerekend en zich hebben laten inschrijven voor het vak, door hen "’t laatst uitgeoefend. Handels- en dienden

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 842