36 11 i f Door ons Bestuur werd in 1931 in 1285 gevallen suppletoire Suppletoire ondersteuning toegekend met een bedrag van f 354.160,40 volgens ondersteuning, onderstaand overzicht: VERSLAG MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON. Mede ondersteunende instellingen van weldadigheid. Ned. Herv. Diaconie f en n en Ver. „Oud n „Kon. Totaal 1285 354.160,40 n n n n Ver. „Armenzorg” n n n n n n n n n n r> n n n n n n n n n v n n n n n n n n n n n p n Aantal gevallen. 416 11 1 1 3 2 3 550 13 1 1 6 10 3 81 21 7 3 7 6 3 3 1 1 1 n n n n n n n n n n n n n T) n n n n n n n 1 13 4 1 12 48 8 2 1 1 2 1 1 8 12 15 Bedrag door M. H. gesuppleerd. 97.301,50 3.069,— 256,75 486,— 451,— 699,50 574,— 155.638,85 5.123,50 234,— 6.695,50 514,— 195,25 2.357,50 15.449,55 3.288,— 197,— 24,— 468,— 474,— 312,— 193,— 2.544,— 2.847,50 3.405,75 104,— 364,— 1.935,50 1.552,50 608,50 32.759,75 4.834,— 3.124,— 842,50 2.489,— 1.060,— 477,— 567,— 352,— 174,— 117,50 n n n n R.-K. Par. Armbestuur, en Ver. „Armenzorg” n H 1/UllAVll VA Ü111ÜV11LV Doopsgezinde Diaconie Diaconie der Waalsche Gemeente Adventisten Vereeniging „Armenzorg” „Koningin Emmafonds” ’s-Gravenhaagsche Vereeniging tot bestrijding der t.b.c. Blindenfonds ’s-Gravenhaagsche Ver. „Dr. Schroeder van der Kolk”. Nationaal Zeemansfonds Ver. „Tegemoetkoming in bijzondere omstandigheden”. Leger des Heils Fonds de Drevon Vereeniging „Oud en Arm” „Stille Armen” „Tegemoetkoming in bijzon dere omstandigheden”. Sint Vincentius Vereeniging Ver. „Kon. Emmafonds”. Blindenfonds n en Arm” „Oud en Arm” „Koningin Emmafonds” tot bestrijding der t.b.c. Pniël n n n Sint Vincentius Vereeniging Ned.-Israëlietisch Armbestuur en Ver. „Armenzorg”. Portugeesch-Israëlietisch Armbestuur Apostolische Diaconie Hersteld Apostolische Diaconie Diaconie der Gereformeerde Kerk Christeljjk-Gereformeerde Kerk Oud-Gereformeeide Kerk Remonstrantsche Diaconie Armbestuur der Luthersche Gemeente Evang. Luth. „en Vereen. Emmafonds” Duitsch Evang. Gemeente

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 846