36 12 Behalve ondersteuning van onzen Dienst èn een particuliere instelling van weldadigheid, genoten 65 partijen bovendien weezenrente en 34 partijen bovendien pensioen. Met een bedrag aan ondersteuning alleen van den Dienst ad resp. f 21.307,en f 10.705,50 genoten 66 partijen weezenrente en 55 partijen pensioen. Bovendien genoten 1778 vanwege ons Bestuur ondersteunde huiszittende personen van 65 jaar en ouder, de rente, bedoeld in de artt. 369 en 370 der Invaliditeitswet. Verhaal van ver- Eenige malen kon een bepaald bedrag van hetzij rechtmatig leenden onder- dan wel onrechtmatig genoten steun in eens worden terugge- stand. vorderd, soms door bemiddeling van den kantonrechter, doeh gewoonlijk door minnelijke schikking. Op deze wijze werden o.a. bedragen van f 698,18, f 452,52, f 290,50, f 142,50, f 117,en f 110,terugontvangen. I VERSLAG MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON. Overzicht der verstrekking van geld: 1929. 1930. 1931. f 150.740,79 f 187.922,00 f 239.784,56 22.089,36 21.274,17 23.713,46 f 182,03 137,75 1.237,04 ,4 M f H f n j, Invaliditeits- rente. Overzicht ver strekking van geld. Weezenrente en pensioen. Hiervan werd terugont vangen als bijdragen en verhaalde steun 41.788,45 2.810,— 229,70 1.328,21 315,— 1.911,71 1.470.704,27 29.422,91 1.561.353,63 26.791,50 1.422.139,17 1.381.580,37 f 1.590.776,54 Premiën vnl. ingevolge O.W. (inel. V.O.V.) en I.W. Steun van bijz. aard en verstrekte gelden aan ouden van dagen via organisatie Handelsgeld Reisgeld Kleeding, ligging enz. Gereedschappen Diversen Noodsteun (w.o. verstrek te gelden in afwachting van de uit te brengen rapporten) Eerste uitkeering (eerste betaling na vergade- ringsbesluit) Wekelijksche ondersteu ning na aftrek van in houdingen enz 2.135.694,64 f 2.399.192,66 49.004,63 2.530,50 376,15 1.012,46 615,— 3.261,34 f '1.618.291,46 87.833,39 7.095,89 1.354,05 1.184,12 872,40 6.241,91 f 2.470.444,73 34.566,73 f 2.364.625,93 1.276.100,52 f 1.448.930,67

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 847