36 13 en voorschotten. Behoudens genoemde bedragen werden in 1931 in 360 geval len, hetzij door vrijwillige betaling, hetzij door toepassing van de artt. 63 e.v. der Armenwet, verstrekte steungelden in weke- lijksche of maandelijksche termijnen van de ondersteunden zelf of van de wettelijk aangewezen onderhoudsplichtigen terugge vorderd. Deze terug- of invordering gaf in 33 gevallen aanleiding de hulp van den kantonrechter in te roepen. Er werden 24 verzoek schriften ingevolge artikel 64, le lid sub 1°. j°. 65 der Armen wet en 9 staten van kosten ingevolge art. 64, le. lid sub 2°. j°. 69 van genoemde wet ingediend. Blijkens bovenstaande tabel werd in totaal ontvangen f 34.566,73 en bedroeg de terugvordering voor de jaren 1929 en 1930 respectievelijk f 26.791,50 en f 29.422,91. Hierbij komen niet tot uitdrukking de gevallen, waarbij de onderhoudsplichtigen na gehouden besprekingen met de betrokken ambtenaren de bijdragen aan de belanghebbenden rechtstreeks deden toe komen, waardoor dan het steunbedrag van den Dienst met een gelijk bedrag kon worden verminderd en de administratie van de werkzaamheden, verbonden aan het periodiek invorderen van de bijdragen werd ontlast. Door het verstrekken van handelsgeld en het verleenen van Handelsgeld voorschotten konden verschillende personen opnieuw in eigen onderhoud voorzien of werd hunne armlastigheid voorkomen. Aan noodvoorzieningen werd in den loop van het jaar uit- Noodvoorzie- gegeven f 189 034,19 tegen respectievelijk f 50.739,75 in 1929 en ningen. f 56.743,70 in 1930. Voor bewaking van verschillende Gemeentewerken werden Werkverschaf- ondersteunden van dezen Dienst aangewezen. Op 1 Januari 1931 fing. waren 13 personen in den waakdienst werkzaam, terwijl in den loop van het jaar 102 personen werden geplaatst, zoodat gedu rende het verslagjaar bij den bewakingsdienst 115 personen werkzaam waren, waaronder 2 op verzoek van de ’s-Graven- haagsche Vereeniging „Dr. Schroeder van der Kolk”. Voor wegen- en plantsoenaanleg werden 637 werkloozen, waarvan 387 ongeorganiseerden en 250 georganiseerden, van den Dienst te werk gesteld. Bij de werkverschaffing voor de schilders werden geplaatst 410 personen, waarvan 335 georganiseerden en 75 ongeorgani seerden. Bovendien werden 594 ongeorganiseerde en 301 georganiseer de werkloozen bij de werkschaffing te Rouveen, Uffelte of Giethoorn geplaatst. Bij deze werkverschaffingen, aangevangen 7 April 1931, VERSLAG MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 848