36 14 IV. VERZORGING IN HET BESTEDELINGENHUIS. Verbeteringen Directie. Cursus voor kleermakers. Arbeidstherapie voor t.b.e.- patiënten en geesteszieken. Bezorgen van nota’s en tele- phoongidsen. Het Bestedelingenhuis is krachtens artikel 28 van het regle ment op den Gemeentelijken Dienst voor Maatschappelijk Hulp betoon in hoofdzaak bestemd voor de verzorging van personen, die den leeftijd van 60 jaar hebben bereikt; op geneeskundig advies kan opneming beneden dien leeftijd geschieden. Werd in het vorige verslag gememoreerd, dat in de bestem- van het gebouw, ming van eenige kamers wijziging zou worden gebracht, waar door een aangenamer dagverblijf voor vrouwen zou worden verkregen, thans kan worden medegedeeld, dat deze wijziging tot stand is gekomen en in alle opzichten een zeer gelukkige oplossing blijkt te zijn. In verband met de omstandigheid, dat het echtpaar Elzenga per 16 September 1931 tot Directie van het in 1931 geopende Verzorgingshuis aan de Laan van Meerdervoort werd benoemd, werd per genoemden datum in zijn plaats het echtpaar Boven tot Directie van het Bestedelingenhuis aangesteld. werkten bij de stopzetting op 20 November 1931 nog 235 onge organiseerde en 85 georganiseerde werkloozen. De administratie van deze werkverschaffingen is voor het grootste gedeelte opgedragen aan het „Bureau voor werkver schaffing en emigratie der Gemeente”, door welke afdeeling eveneens de betaling der loonen en voor zoover noodig, de ver rekening daarvan met de betrokken bedrijven geschiedde. Voor de bezorging van telephoongidsen en nota’s van den Gemeentelijken Telephoondienst werd uitgegeven f 7.546,20, aan genoemden Dienst is in rekening gebracht f 7.636,de inge nomen telephoongidsen hebben opgebracht f 31,64, zoodat ten bate van den Dienst kwam f 121,44. 78 personen, nl. 48 t.b.c.patiënten en 30 zenuwpatiënten, ver richtten in 1931 bij wijze van arbeidstherapie bij de Gemeente- plantsoenen werkzaamheden. Aan de t.b.c.patiënten werd uitbetaald f 8.316,05. Hiervan werd f 2.889,94 van de Gemeenteplantsoenen terugontvangen, zoodat per resto voor rekening van den Dienst kwam f 5.426,11. Voor de tewerkgestelde zenuwpatiënten, die van onzen Dienst ondersteuning genoten en waarvoor bovengenoemde Vereeni- ging subsidie van de gemeente ’s-Gravenhage ontving, werd van de Gemeenteplantsoenen terugontvangen f 1.723,08, welk bedrag werd geboekt op „Restitutie ondersteuning”. De cursus voor kleermakers werd ook ditmaal door slechts weinigen bezocht. Een diploma kon niet worden uitgereikt. I VERSLAG MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 849