84 Eerste hulp. 2 708 kinderen uitgezonden. Het aantal verpleegdagen bedroeg 107 346, het subsidie f 69.630,25. De administratie van den Raad berustte by den Gemeentelijken Geneeskundigen en Gezondheids dienst. Haagsch Comité voor Uitzending van N ederlandsche kinderen naar buiten. In totaal werden 797 kinderen uitgezonden met 33 214 verpleegdagen. Van deze kinderen werden 664 in gezinnen verpleegd, terwijl 133 met 5 232 verpleegdagen in het kolonie- huis werden opgenomen. De duur der uitzending was wederom 6 weken. De ontvangsten bedroegen f 10.080,58, de uitgaven f 10.019,86; batig saldo: f 60,72. ’s-Gravenhaagsche Vereeniging voor Gezondheidskolonies. In totaal werden verpleegd 659 kinderen waarvan 317 in het koloniehuis „De Stompert” te Soesterberg en 342 in de kolonie- huizen van het Centraal Genootschap met 26 863 verpleeg dagen. De exploitatierekening sloot met een batig saldo van f 1.304,06s. Haagsche Vereeniging voor Christelijke Gezondheids- en V acantiekolonies. In totaal werden 293 kinderen uitgezonden met 8 567 verpleegdagen. In October werd een eigen koloniehuis in Epe geopend. De inkomsten bedroegen f 14.293,63, de uitgaven f 13.990,61; batig saldo: f 303,02. Door de afdeeling Den Haag van de Katholieke Kinderuit- zending in het Bisdom Haarlem werden 614 kinderen met 26 071 verpleegdagen uitgezonden. De inkomsten bedroegen f 22.909,50, de uitgaven f 23.549,405; nadeelig saldo: f 639,90r‘. Vereeniging voor Vacantiekolonies voor Israëlietische kin deren. In 1931 werden 60 kinderen uitgezonden. De inkomsten bedroegen f 4.014,63, de uitgaven f 3.913,38; batig saldo: f 101,25. Eerste Nederlandsche Vereeniging voor Kleuterzorg „Naar het Strand”. In het strandpaviljoen werden 151 kinderen met 4 969 verpleegdagen opgenomen. Vereeniging „Zorg voor het achterlijke kind”. 136 kinderen konden worden uitgezonden met een totaal aantal verpleeg dagen van 6 236. Aan giften werd f 540,90 ontvangen. De ont vangsten bedroegen f 11.348,10, de uitgaven f 10.947,02; voor- deelig saldo: f 401,08. De uitrukdienst van den Gemeentelijken Geneeskundigen en Gezondheidsdienst heeft in 1931 5 232 maal hulp verleend (w.o. bij 977 ongevallen door straatverkeer en 738 door bedrijf sar beid), de postendienst 8 263 maal (w.o. bij 2 502 ongevallen door straat verkeer en 2 598 door bedrijf sar beid). Nadere gegevens treft men aan in het verslag van den Gemeentelijken Geneeskundigen en Gezondheidsdienst (bijlage 38). De Vereeniging voor Ziekenverpleging te Scheveningen, de Wijkverpleging Pniël, de R.-K. Wijkverpleging „St. Raphael”, de Loosduinsche Wijk- en Ziekenverpleging en de Vereeniging

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 84