36 15 Van de tijdelijk afwezigen werden verpleegd in ziekenin- riehtingen 43 mannen en 9 vrouwen, met respectievelijk 2300 en 703, totaal 3003 verpleegdagen. De kleinste sterkte (gelijktijdig verzorgd) bedroeg 343 op 18 tot en met 20 Januari 1931; de grootste sterkte 374 op 28 tot en met 30 December 1931; de gemiddelde sterkte bedroeg 358 verzorgden. Het aantal verpleegdagen verdeeld over het totaal aantal personen in 1931 verzorgd, geeft een gemiddelden verpleegduur van 269 dagen. Voor 1929 en 1930 bedroeg dit aantal respectie velijk 289 en 287. Aantal verzorg den. VERSLAG MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON. Mannen. Totaal. 123 37 86 484 372 112 Verminderde in den loop van het jaar met: 13 9 4 3 3 33 108 75 Sterkte op 31 December 1931 77 373 296 uit ziekenhuizen uit inrichtingen uit eigen woning Man nen. Vrou wen. 15 3 8 11 7 19 47 12 33 18 35 70 297 1 Vrou wen. 79 2 376 3 Man nen. 32 9 25 To taal. To taal. 7 28 51 278 8 286 351 10 36? Sterkte op 31 December 1930 Tijdelijk afwezig Totaal aantal verzorgden op 1 Januari 1931 Vermeerderde in den loop van het jaar met: Vrou wen. 73 2 75 Totaal aantal verzorgden op 31 December 1931 Hiervan tijdelijk afwezig op 31 December 1931 door overlijden door wegblijven door ontslag op verzoek door ontslag wegens wangedrag door overplaatsing naar krank zinnigengestichten door overplaatsing naar andere inrichtingen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 850