36 waarvan De bijdragen in de kosten van verzorging bedroegen: V erzor gingskos- ten en bijdra gen in deze kosten. Onder de maatschappelijk ongeschikten zijn niet begrepen de personen, die wegens hun ouderdom worden verzorgd, al zijn zij behept met de gewone ouderdomsgebreken, maar uitsluitend zij, die bepaaldelijk wegens een gebrek of om andere redenen van maatschappelijke ongeschiktheid in verzorging zijn genomen. De bruto kosten van verzorging bedroegen over de jaren: Het aantal verzorgden en verpleegdagen bedroeg over de jaren: De netto kosten bedroegen: 16 VERSLAG MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON. 1930. 1931. Totaal 489 131482 484 130612 108757 I 409 109435 379 96857 22047 i 10900 70 33755 Totaal 131482 449 128657 I 484 130612 1929. 1930. 1931. f f f f f f J» f f 1) f Per jaar Per verpleegdag Per jaar Per verpleegdag. Mannen Vrouwen Perso nen. 113.464,88 0,863 Perso nen. 64.376,58 0,50 Perso nen. 69.244,26 0,53 101719 28893 372 112 101841 I 26816 j 449 i 128657 382 107 359 90 80 489 I 9.495,29 45.738,64 0,34’ 36.799,44 2.501,92 15.932,57 55.233,93 36.330,30 2.783,91 17.733,02 56.847,23 35.584,26 3.464,25 17.704,05 56.752,56 9.302,— 47.545,23 0,37 f f f f 116.755,33 0,89 4 9.241,49 47.511,07 0,36 4 Aantal verpleeg dagen. Oude lieden Gebrekkigen en maat- schappelijk onge schikten I Renten ingevolge so ciale wetgeving Pens, en lijfrenten Partic. bijdragen enz. I Bruto bijdragen Hiervan uitbetaald aan verzorgden Netto bijdragen Per verpleegdag 122 111.921,81 I f 0,87 I j Verpleeg dagen. Verpleeg- dagen. 1929. Verpleeg dagen. 103477 I 28005 362 I 67.726,24 f 0,515|

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 851