36 17 Het aandeel in de kosten van pensionneering ten laste van Verhaal van ver bet Bestedelingenhuis wordt begroot onder artikel 11 der Lasten zorgingskosten. „Algemeene Onkosten” en uit dezen post gekweten, terwijl de bijdragen van het personeel voor eigen en weduwen- en weezen- pensioen zijn opgenomen onder artikel 14 der Baten „Verhaal van bijdragen voor eigen en weduwen- en weezenpensioen”. De Lasten en Baten van het Bestedelingenhuis bedroegen over het jaar 1931 derhalve: toever- Verzorging van zieken en hulp behoevenden. Op 315 verzorgden, waarvan 297 in het genot waren of werden gesteld van de rente bedoeld in de artt. 369 en 370 der Invaliditeitswet en ingevolge de Ouderdomswet 1919, 3 een uit- keering ontvingen ingevolge de Ongevallenwet, 13 een pensioen genoten en 2 een lijfrente ontvingen, kon een gedeelte der ver- zorgingskosten worden verhaald. Bovendien kon dit voor 156 personen uit anderen hoofde geschieden. De kosten werden geheel terugbetaald voor 7 per sonen, die wegens ouderdom werden opgenomen, met 1958 ver- pleegdagen. De gezondheidstoestand der verpleegden was ook gedurende Toestand van de dit jaar niet ongunstig te noemen. In 1931 zijn 32 mannen en verzorgden. 15 vrouwen overleden, tegen respectievelijk 31 en 10 in 1930- De inrichting werd regelmatig bezocht door een genees kundige van den Gemeentelijken Geneeskundigen en Gezond heidsdienst, die in voorkomende gevallen medische hulp ver leende. De verzorging van zieken en hulpbehoevenden was trouwd aan 2 verpleegsters en 8 helpsters. De eersten zijn als zoodanig door den Gemeentelijken Geneeskundigen en Gezond heidsdienst aangewezen. Door het Comité tot organiseeren van autotochten voor ver- Ontspanning, pleegden werden in den loop van den zomer aan de verzorgden wederom eenige autotochtjes naar de omgeving van de stad aangeboden. Hiervan werd door hen, wier lichamelijke gesteld heid dit toeliet, een zeer dankbaar gebruik gemaakt. VERSLAG MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON. f 119.233,96 Bruto bijdragen 48.197,70 Netto kosten f 71.036,26 Bruto kosten Per verpleegdag f 0,913. Baten, zie art. I van de Baten Bijdragen personeel voor eigen en W.- en W.pensioen Lasten, zie Bedrijfsrekening art. I van de Lasten Premiën voor pensioen f 47.511,07 686,63 f 116.755,33 2.478,63

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 852