36 18 Aantal verzorg den. 4 I V. VERZORGING IN HET TEHUIS VOOR OUDEN VAN DAGEN. Het Tehuis voor Ouden van Dagen is krachtens artikel 28 van het reglement op den Gemeentelijken Dienst voor Maat schappelijk Hulpbetoon in hoofdzaak bestemd voor de verzor ging van personen, die den leeftijd van 60 jaar hebben bereikt; op geneeskundig advies kan opneming beneden dien leeftijd geschieden. 9 Evenals vorige jaren stelden verschillende vereenigingen en personen zich belangeloos beschikbaar tot het geven van uit voeringen. Een en ander werd ten zeerste op prijs gesteld. Door het Bestuur werd besloten tot het aanleggen eener radio-installatie ten behoeve der verpleegden; deze aanleg is intusschen tot stand gekomen. Het gedrag der verzorgden gaf ook dit jaar in het algemeen geen reden tot klagen. De aan enkelen opgelegde straffen waren veelal het gevolg van drankmisbruik. I VERSLAG MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON. Straffen. 22 6 4 7 11 andere naar 1 7 8 30 72 42 Sterkte op 31 December 1931 223 123 100 41 143 35 154 76 297 uit ziekenhuizen uit krankzinnigengestichten uit andere inrichtingen. uit eigen woning Man nen. 20 1 3 1 22 124 1 101 1 225 2 210 II 221’ To taal. 6 1 5 29 To taal. 15 1 9 51 42 1 9 1 Man nen. 114 5 ”119 j Vrou wen. Totaal aantal verzorgden op 31 December 1931 Hiervan tijdelijk afwezig op 31 December 1931 Sterkte op 31 December 1930 Tijdelijk afwezig Totaal aantal verzorgden op 1 Januari 1931 Vermeerderde in den loop van het jaar met: Verminderde in den loop van het jaar met: Man- I Vrou- nen. wen. Vrou- I wen. i Totaal. 96 6 102 door overlijden door wegblijven door ontslag op verzoek door ontslag wegens wangedrag door overplaatsing naar krank zinnigengestichten door overplaatsing inrichtingen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 853