36 20 De bruto kosten van verzorging bedroegen over de jaren: Op 249 verzorgden, waarvan 223 in het bezit waren of werden gesteld van de rente, bedoeld in de artt. 369 en 370 der Invalidi teitswet en ingevolge de Ouderdomswet 1919, 4 een uitkeering ontvingen ingevolge de Ongevallenwet, 16 een pensioen genoten De bijdragen in de kosten van verzorging bedroegen: Het aandeel in de kosten van pensionneering het Tehuis voor Ouden van Dagen wordt begroot onder arti kel 11 der Lasten „Algemeene Onkosten” en uit dezen post gekweten, terwijl de bijdragen van het personeel voor eigen en weduwen- en weezenpensioen zijn opgenomen onder artikel 14 der Baten „Verhaal van bijdragen voor eigen en weduwen- en weezenpensioen”. De Lasten en Baten van het Tehuis voor Ouden van Dagen bedroegen over het jaar 1931 derhalve: De netto kosten bedroegen: I VERSLAG MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON. 1931. 1930. 1929. f f f f f f f f f f laste van ten f 109.752,23 56.163,28 Bruto bijdragen f 53.588,95 Netto kosten Verzorgingskos- ten en bijdra gen in deze kosten. Per jaar Per verpleegdag Bruto kosten Per verpleegdag f 1,358. Baten, zie art. 2 van de Baten Bijdragen personeel voor eigen en W.- en W.pensioen Lasten, zie Bedrijfsrekening art. 2 van de Lasten Premiën voor pensioen 52.562,01 0,683 6.365,51 53.295,72 0,693 6.514,74 55.204,92 0,683 51.396,72 0,636 f 106.601,64 3.150,59 106.601,64 1,31’ 50.102,26 0,76® 105.857,73 1,37® f 20,420,14 3.654,01 22.699,70 46.773,85 26.653,86 6.698,21 28.367,59 61.719,66 26.282,94 7.613,15 25.765,14 59.661,23 f f 91.872,23 i f l,405 Renten ingevolge so ciale wetgeving Pens, en lijfrenten Partic. bijdragen enz. Bruto bijdragen Hiervan uitbetaald aan verzorgden Netto bijdragen Per verpleegdag f 55.204,92 958,36 5.003,88 41.769,97 0,639 Per jaarI f Per verpleegdag

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 855