36 21 VI. VERZORGINGSHUIS. Daar aan een inrichting te dezer stede behoefte bestond voor de verzorging van chronische patiënten, die geen verpleging in een ziekeninrichting behoefden, werd door de Gemeente het voormalig Kinderziekenhuis aan de Laan van Meerdervoort 112 aangekocht en voor dat doel beschikbaar gesteld. De verbouwing geschiedde onder leiding van Gemeente werken, terwijl de meubileering en verdere inrichting door onzen Dienst plaats vonden. en 6 een lijfrente ontvingen, kon een gedeelte der verzorgings- kosten worden verhaald. Bovendien kon dit voor 162 personen uit anderen hoofde geschieden. De kosten werden geheel terug betaald voor 29 personen met 6593 verpleegdagen, waarvan 25 oude lieden met 5607 en 4 maatschappelijk ongeschikten met 986 dagen. Opgemerkt dient te worden, dat als ongeneeslijk uit de Toestand van de ziekenhuizen ontslagen patiënten, die elders geen onderdak verzorgden, kunnen vinden gewoonlijk naar het Tehuis voor Ouden van Dagen worden overgebracht, ten gevolge waarvan de kosten van verpleging in laatstgenoemde inrichting hooger zijn, dan die in het Bestedelingenhuis. In den loop van het jaar 1931 werd voor deze categorie een afzonderlijke inrichting aan de Laan van Meerdervoort in het leven geroepen, waaromtrent hierna nadere mededeeling volgt. Kwamen er gedurende het jaar 1930 45 sterfgevallen voor, dit aantal bedroeg in 1931: 42. Regelmatig werd de inrichting bezocht door een genees kundige van den Gemeentelijken Geneeskundigen en Gezond heidsdienst, door wien zoo noodig geneeskundige bijstand werd verleend. Het aantal hulpbehoevenden nam toe. Verzorging van Het aantal helpsters en verpleegsters in vasten dienst be- zieken en hulp- droeg op 31 December respectievelijk 13 en 2. behoevenden. Door het Comité tot organiseeren van autotochten voor ver- Ontspanning, pleegden werden aan de verzorgden wederom eenige auto tochtjes aangeboden, waarvan door hen, voor zoover hunne lichamelijke gesteldheid dit toeliet, gebruik werd gemaakt. Evenals in vorige jaren werden ook in 1931 gezellige avondjes gehouden, waarvoor diverse personen en vereenigin- gen zich belangeloos beschikbaar stelden. Zoowel het een als het ander werd ten zeerste gewaardeerd. Over het gedrag der verzorgden viel over het algemeen niet Straffen, te klagen, hoewel enkele straffen moesten worden opgelegd. Drankmisbruik was meestal hiervan de oorzaak. VERSLAG MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 856