36 22 Van de tijdelijk afwezigen werden verpleegd in ziekenin richtingen 3 vrouwen met 17 verpleegdagen. De kleinste sterkte (gelijktijdig verzorgd) bedroeg 7 op 5 October 1931de grootste sterkte 54 op 24 tot en met 30 Decem ber 1931; de gemiddelde sterkte bedroeg 39 verzorgden. Opmerking verdient, dat er bij de inrichting tevens rekening mede is gehouden, dat tijdelijk kinderen ter verzorging kunnen worden op genomen. Het echtpaar Elzenga werd met ingang van 16 September 1931 als Directie van het Verzorgingshuis benoemd. Den 5en October 1931 werden de eerste verzorgden in de nieuwe inrichting opgenomen. De officieele opening vond onder groote belangstelling plaats den 4en November 1931 des namid dags door den Wethouder voor Sociale Aangelegenheden, den heer Mr. Dr. S. de Vries Czn. Niet onvermeld moge blijven, dat van particuliere zijde een bedrag beschikbaar werd gesteld voor het aanbrengen eener radio-installatie, voor het aanbrengen van glas-in-lood ramen in de vestibule en het aanschaffen van een looper in de gangen (beganen grond) en dat verder een antieke pendule alsmede een orgel werden geschonken. Een en ander werd onder grooten dank aanvaard. I VERSLAG MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON. Totaal. Mannen. 3 4 7 29 Verminderde: 3 7 2 9 10 12 2 9 9 44 11 54 53 Aantal verzorg den. door ontslag op verzoek door overplaatsing naar andere inrichtingen Dit aantal vermeerderde daarna tot 31 December 1931 met: uit ziekenhuizen uit krankzinnigengestichten uit andere inrichtingen uit eigen woning Op 5 October 1931 werden de eerste patiënten op genomen, nl. Man nen. 4 1 Vrou wen. 9 13 55 Vrou wen. 3 33 1 9 16 66 45 1 To taal. Totaal aantal verzorgden op 31 December 1931 lijdelijk afwezig op 31 December 1931 Sterkte op 31 December 1931

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 857