36 23 f 13.762,87 3,956 De bruto kosten van verzorging bedroegen gedurende het Verzorgingskos- tijdvak 5 October31 December 1931f 13.762,87 ten, bijdragen Per verpleegdag3.956 in deze kosten. De bijdragen in de kosten van verzorging bedroegen: Het aandeel in de kosten van pensionneering ten laste van het Verzorgingshuis is gekweten uit den post „Algemeene Onkosten”, artikel 11 der Lasten, terwijl de bijdragen van het personeel voor eigen en weduwen- en weezenpensioen zijn opge nomen onder artikel 14 der Baten „Verhaal van bijdragen voor eigen en weduwen- en weezenpensioen”. De Lasten en Baten van het Verzorgingshuis bedroegen in 1931: Het aantal verpleegdagen verdeeld over het totaal aantal Aantal verpleeg- personen in 1931 verzorgd, geeft een gemiddelden verpleegduur dagen, van 52 dagen. Het aantal verzorgden en verpleegdagen bedroeg tot en met 31 December 1931: VERSLAG MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON. Personen. Totaal 3479 66 Totaal 66 3479 f Bruto kosten f 14.182,69 Over te brengen f 14.182,69 Mannen Vrouwen waarvan: Oude lieden Gebrekkigen en maatsschappelijk ongeschikten Lasten, zie Bedrijfsrekening, art. 3 van de Lasten Premiën voor pensioen Bruto bijdragen Hiervan uitbetaald aan verzorgden Renten, ingevolge sociale wetgeving Pensioenen en lijfrenten Particuliere bijdragen enz 11 55 45 21 Verpleeg dagen. 605 2874 2.540,82 225,27 2350 1129 717,54 238,27 1.585,01 f Netto bijdragen Per verpleegdag De netto kosten bedroegen Per verpleegdag f 2.315,55 0,666 11.447,32 3,29 f 13.762,87 419,82

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 858