36 7 24 Verzorging jn inrichtingen te ’s-Graven- hage. Toestand van de verzorgden. De volgende staat geeft een overzicht der verzorgden ge durende het jaar 1931, geheel of gedeeltelijk voor rekening van de Gemeente in gestichten of inrichtingen te ’s-Gravenhage verzorgd. Over het gedrag der verzorgden viel over het algemeen niet te klagen. Op 36 verzorgden, waarvan 30 in het genot waren of werden gesteld van de rente, bedoeld in de artt. 369 en 370 der Invalidi teitswet en ingevolge de Ouderdomswet 1919, 1 een uitkeering ontving ingevolge de Ongevallenwet en 5 een pensioen genoten, kon een gedeelte der verzorgingskosten worden verhaald. Bovendien kon dit voor 28 personen uit anderen hoofde ge schieden. De kosten werden geheel terugbetaald voor 9 perso nen met 392 verpleegdagen, waarvan 7 oude lieden met 374 en 2 maatschappelijk ongeschikten met 18 dagen. Regelmatig werd de inrichting bezocht door een genees kundige van den Gemeentelijken Geneeskundigen en Gezond heidsdienst. Het aantal helpsters en verpleegsters bedroeg op 31 Decem- Verzorging van zieken en hulp- ber respectievelijk 13 en 2. behoevenden. Gedrag der ver zorgden. VII. VERZORGING IN GESTICHTEN EN INRICHTINGEN ONDER ANDER BEHEER EN BIJ PARTICULIEREN. (UITBESTEED IN HUISGEZINNEN.) VERSLAG MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON. Overgebracht f 14.182,69 2.382,96 Bruto bijdragen f 11.799,73 Netto kosten i) Hieruit kan niet geconcludeerd worden, dat de kosten per verpleegdag over een geheel jaar berekend, ook zoo hoog zullen blijken te zijn. De inrichting is nog niet ten volle bezet, zoodat de exploitatie nog buitengewoon duur is. Per verpleegdag f 4,07'. 1) Baten, zie art. 3 van de Batenf 2.315,55 Bijdragen personeel voor eigen en W.- en W.pensioen 67,41

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 859