36 I 30 In 60 gevallen gaf de invordering van de bijdragen aanlei ding een beslissing van den kantonrechter uit te lokken. Het vorige jaar werd in 91 gevallen een beschikking gevraagd van den kantonrechter. VIII. GENEESKUNDIGE VERZORGING. De geneeskundige armenverzorging omvat ingevolge artikel 33 der Armenwet: genees-, heel- en verloskundige behandeling, levering van genees- en verbandmiddelen, benevens verpleging en wordt, volgens artikel 35 van het reglement op den Gemeen telijken Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon verstrekt aan personen, van wie gebleken is, dat zij niet in staat zijn: a. zich die hulp uit eigen middelen te verschaffen; b. die hulp door tusschenkomst der kerkelijke of bijzondere instellingen van weldadigheid te erlangen. In de geneeskundige verzorging waren ook de verzorgden in: het gesticht voor oude mannen en vrouwen der Ned. Isr. Gemeente; de gestichten van het R.-K. Par. Armbestuur; het Bestedelingenhuis, het Tehuis voor Ouden van Dagen en het Verzorgingshuis. Het verleenen dier verzorging is opgedragen aan den Gemeentelijken Geneeskundigen en Gezondheidsdienst. Gedurende het jaar 1931 werden op voorschrift van den Gemeentelijken Geneeskundigen en Gezondheidsdienst 14110 personen ter verpleging in ziekeninrichtingen opgenomen; de daarvoor vereischte verklaringen voor geheel of gedeeltelijk kostelooze verpleging werden na gehouden onderzoek door onzen Dienst afgegeven. Overzicht van de in 1931 door bemiddeling van den Dienst in ziekeninrichtingen verpleegde patiënten: VERSLAG MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON. Overzicht 1931. 1931. Ziekenhuisver- pleging. Geneeskundige armenverzor ging. Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September October November December Opge nomen. Aantal verpleeg- dagen. 1397 1503 1553 1570 1554 1505 1544 1599 1466 1546 1561 1636 1503 1553 1570 1554 1505 1544 1599 1466 1546 1561 1636 1588 1194 1075 1199 1107 1125 1137 1119 1122 1200 1267 1297 1268 14110 47884 44116 50671 46926 48472 46554 47857 47052 46345 50084 49659 50137 575757 1088 1025 1182 1123 1174 1098 1164 1155 1120 1252 1222 1316 13919 Aantal op den eersten. Ontslagen Aantal op of over- - den leden. laatsten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 865