36 33 bijdragen In de kosten van verpleging. Opgemerkt dient te worden, dat voor nagenoeg alle patiënten, Inning van de voor welke de volle verpleegprijs werd betaald, de inning der kosten geschiedde door de betrokken ziekeninrichting. Wel werd, indien voor de Gemeenteziekenhuizen de inning der bijdragen voor patiënten van buiten deze Gemeente moeilijk heden opleverde, de bemiddeling van onzen Dienst ingeroepen om aan de hand van het bepaalde in de artt. 63 e.v. der Armen wet verhaal toe te passen, doch het uit dezen hoofde verhaalde bedrag dient aan de Gemeenteziekenhuizen te worden afge dragen. In 1931 werd door de Gemeenteziekenhuizen 4 maal de bemiddeling van onzen Dienst ingeroepen. Door den Armenraad werden in 1931 7440 rapporten uitge bracht omtrent den financieelen toestand der opgenomen pa tiënten, ter vaststelling der eventueel in rekening te brengen bijdragen in de kosten van ziekenhuisverpleging. In 1929 en 1930 werden ter zake respectievelijk 8437 en 7422 rapporten uit gebracht. Evenals vorige jaren werd ruimschoots gebruik gemaakt van de gelegenheid om het verschuldigde bedrag in wekelijk- sche of maandelijksche termijnen af te doen. Niettemin gaven 67 gevallen van onwillige debiteuren aanleiding een beslissing van den kantonrechter uit te lokken. Voor de jaren 1929 en 1930 bedroegen deze aantallen respectievelijk 117 en 80. Aan Directies van Gemeentebedrijven of takken van dienst werd in 9 gevallen verzocht tot inhouding op salarissen of arbeidsloonen over te gaan. Dit aantal bedroeg over het vorige jaar 6. Bij Raadsbesluit van 5 Maart 1928 werd het Reglement op den Dienst aangevuld in dier voege, dat het mogelijk is ge worden met rechtspersoonlijkheid bezittende instellingen ten behoeve van de leden dier instellingen overeenkomsten aan te gaan in zake betaling der kosten van ziekenhuis- en sanatorium- verpleging. Reeds bestond een dergelijke regeling met het Zieken- en Ondersteuningsfonds bij de Nederlandsche Spoor wegen. Van Maart 1928 tot en met December 1931 werden regelingen getroffen als bovenbedoeld met 24 rechtspersoonlijkheid bezit tende instellingen, zoodat per 31 December 1931 het aantal aan gesloten instellingen 25 bedroeg. Aan bovenbedoelde instellingen werd in rekening gebracht: VERSLAG MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON. f 30.424,75 116.530,50 203.878,25 over 1929 voor 20850 verpleegdagen 1930 77971 1931 136185

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 868