36 37 instrumenten. en onkosten. X. GELDMIDDELEN. Ten name van den Gemeentelijken Dienst voor Maatschap- Geldmiddelen, pelijk Hulpbetoon stond op 31 December in het Grootboek een kapitaal ingeschreven van f 83.600,— 216 N.W.S. en ten name van de gemeente ’s-Gravenhage een kapitaal van f 700,— van het gewezen Valentijnsgilde, waarvan het beheer is opgedragen aan ons Bestuur. De rekening over het dienstjaar 1931 sluit met een in ont vangst en uitgaaf gelijk bedrag van f 5.200.762,45. Voor de ontvangsten zie de Verlies- en Winstrekening. Overzicht van het aantal aanvragen en de door den Dienst uitbetaalde bedragen over de jaren 1929 tot en met 1931: IX. ALGEMEENE ONKOSTEN. Aan Algemeene Onkosten werd in 1931 uitgegeven een be- Algemeene drag van f 341.663,33, in 1930: f 297.804,09 en in 1929: f 281.461,51. Voor de specificatie van eerstgenoemd bedrag wordt ver wezen naar de Specificatie der Bedrijfsrekening. De baten bestaan, behalve uit bijdragen van belanghebben den, ook uit giften van particuliere vereenigingen. Voor de specificatie van de baten en lasten over 1931 wordt verwezen naar de Specificatie der Bedrijfsrekening. Aan begrafeniskosten werd uitgegeven in 1931: f 2 282,09, Begrafenis in 1930: f 2.035,44 en in 1929: f 2.194,35. kosten. Aan verschillende personen werd op voorschrift van den Heelkundige Gemeentelijken Geneeskundigen en Gezondheidsdienst een breukband of ander instrument verstrekt. Hieronder volgt een overzicht van de lasten en baten gedurende de jaren 19291931. VERSLAG MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON. Toegestaan bij Totaal. Lasten. Verlies. Baten. f n n f n 1929 1930 1931 1929 1930 1931 afge wezen. beval ling. 219 273 289 1516 1749 2335 18.227,47 18.801,91 43.065,03 per geval. f 32,37 32,03 35,80 1759 1959 2587 22.333,53 24.651,67 47.358,12 1297 1476 2046 Gemiddeld i Totaal bedrag. ziekte. 4.106,06 I 5.849,76 4.293,09 i f •n f 49.070,71 56.016,24 83.589,47 Aantal aanvra gen. 243 210 252

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 872