36 39 VERSLAG MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON. 1931. 1930. 1929. 37,50 Verhaalde steun n Vaste steun Bijslag werkloozenkasuitkeering Noodvoorzieningen Brandstoffenvoorziening Extra steun De algemeene onkosten bedroegen over 1931: f 33.399,65; voor de specificatie van dit bedrag wordt verwezen naar de Specificatie der Bedrijfsrekening. werkinrichting voor blinden. 95.457,95 12.423,73 18.540,25 29.648,14 f 606.134,49 8.314,96 7.474,63 j f 284.413,98 951.95 XII. BLINDENZORG. De heer W. van Voorden, de leider der afdeeling Blinden- Vakschool en zorg” is 28 October 1931 overleden. Door den Directeur werd in de Bestuursvergadering van 28 October 1931 met groote waar- deering gesproken over de wijze, waarop wijlen de heer van Voorden zijn taak als leider van Blindenzorg heeft opgevat en de groote plichtsbetrachting en toewijding, waarmede hij zijn werk heeft verricht. Zijn heengaan is voor de blinden inderdaad een verlies. Op 1 Januari 1931 waren 41 blinden op de Vakschool werk zaam, nl. 37 mannen en 4 vrouwen. Gedurende 1931 werden 4 personen op de Vakschool toegelaten en zijn er 3 ontslagen, zoodat het totaal aantal blinden, dat gedurende korteren of langeren tijd in 1931 op de Vakschool werkzaam was, 45 bedroeg, nl. 41 mannen en 4 vrouwen. Op 31 December waren nog werk zaam 38 mannen en 4 vrouwen. Het grootste aantal gelijktijdig tewerkgestelden bedroeg 44, nl. 40 mannen en 4 vrouwen en wel gedurende het tijdvak 29 October tot en met 12 November 1931. Het totaal aantal werkdagen, dat is de som van de aantallen dagen, welke elk der tewerkgestelden heeft gewerkt, bedroeg 9405 tegen 8585 in 1930 en 8264 in 1929. f 378.926,54 39.338,87 6.961’35 I •7 4 ”7 4 f 283.462,03 f 440.978,85 f 761.920,02 Overzicht van de uitkeeringen aan georganiseerde werklooze Overzicht van de vakarbeiders gedurende de jaren: uitkeeringen in 19291. in. 1931. f 441.016,35 f 762.204,56 284,54 f 197.969,93 45.717,83 4.847,46 10.428,02 i 25.450,74

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 874