88 Zorg voor blin den. meisjes, ver waarloosden en zwervers. ’s-Gravenhaagsche vereeniging „Dr. Schroeder van der Kolk”. Door bemiddeling van de Vereeniging waren 34 personen werk zaam bij Gemeentediensten of particulieren en werden 30 per sonen in kolonie- of gezinsverpleging verzorgd. In de werkinrichting voor mannen wai;en in 1931 75 patiënten werkzaam met 14 915 productiedagen, in die voor vrouwen 54 patiënten met 9 257 productiedagen. De ontvangsten bedroegen f 61.587,11, de uitgaven f 62.040,635; nadeelig saldo: f 453,52®. Op de vakschool en werkinrichting voor blinden van den Gemeentelijken Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon waren op 31 December 1931 38 mannen en 4 vrouwen werkzaam. Het aantal werkdagen in 1931 bedroeg 9 405. Voor nadere gegevens wordt verwezen naar bijlage 36. Op een verzoek tot toekenning van vacantiebijslag aan de in de werkinrichting te werk gestelde blinden, werd op 15 Juni door den Gemeenteraad afwijzend beschikt. Vereeniging tot instandhouding van de blindenwerkinrich ting. Het aantal in de inrichting werkzame blinden was 18. Aan giften werd f 1.295,-aan contributiën f 4.036,27 en aan legaten f 9.195,33 ontvangen. De opbrengst van verkochte goederen en verrichte werkzaamheden bedroeg f 4.502,11. De ontvangsten bedroegen f 33.320,55, de uitgaven f 32.220,55; voordeelig saldo: f 1.100,—. Zorg voor ouden In het Bestedelingenhuis, het Tehuis voor Ouden van Dagen van dagen enz. en het Verzorgingshuis van den Gemeentelijken Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon werden op 31 December onderschei denlijk 376, 225 en 54 personen verzorgd. In andere inrichtingen te ’s-Gravenhage werden op dien datum 427, bij particulieren te ’s-Gravenhage 96, in inrichtingen elders 146 en bij particulieren elders 25 personen geheel of gedeeltelijk voor rekening van de Gemeente verzorgd. Nadere gegevens treft men aan in het ver slag van genoemden Dienst (bijlage 36). De Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo verschafte vrije woning aan 8 arme huisgezinnen van ouden van dagen, terwijl 36 oude juffrouwen in de Switzar-Rademaker Stichting tegen een kleine vergoeding een moderne woning te barer be schikking hadden. Zorg voor onge- Vereeniging „Onderlinge Vrouwenbescherming”, afd. Den huwde moeders, Haag. Op 1 Januari 1931 waren 37 kinderen in de Toevlucht der Vereeniging in de Malakkastraat aanwezig; het Comité nam 109 aanvragen in behandeling met het resultaat, dat 54 kinderen met 19 moeders werden opgenomen. Het totaal aantal in 1931 verpleegde zuigelingen bedroeg 91 met 12362 verpleegdagen. Einde 1931 had de Vereeniging de voogdij over 25 kinderen, die bij particulieren of in inrichtingen waren uitbesteed.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 88