if II -I 37 j I 1 ëf 4 h V i i - i III ZIEKENHUIS ZUID WAL C.A. Aan de gebouwen hadden de gewone dagelijksche herstel- Overzicht personeelsterkte, aantal patiënten en verpleegdagen 31 December 192031 December 1931. Is? B •L Lil f’ g: Toestand van ge bouwen, inrich- lingen plaats. tingen.inventa- Overeenkomstig de in het vorige verslag uitgedrukte ver- ris enz. wachting kwamen het nieuwe zusterhuis, administratiegebouw, de magazijnen en onderwijslokalen in den loop van het jaar ge reed en kon de ingebruikneming in dat jaar plaats hebben. Hoewel administratiegebouw’ en magazijnen reeds op 21 Sep tember werden betrokken en de ingebruikneming van de onder- wijsafdeeling en het zusterhuis vóórdien had plaats gehad, werd dit nieuwe gedeelte op 3 November, met een inleidend woord van den Wethouder voor Sociale Aangelegenheden en den Ge- neesheer-Directeur, in tegenwoordigheid van een groot aantal genoodigden officieel in gebruik genomen. Met de voorbereidende werkzaamheden voor de totstandko ming van het overige deel van het uitbreidingsplan wordt voort gegaan. Medische Dienst. Hoewel aan de aanvragen tot opname ook in het najaar vrij wel regelmatig kon worden voldaan, blijft uitbreiding van het aantal bedden niettemin wenschelijk. Op initiatief van den Ned. Bond van Wijkverpleegsters werd door den Geneesheer-Directeur aan Burgemeester en Wethou- VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIZEN. Data. 50 888 818 27 796 28 13 493 250 24 52 1 n n 887 908 1291 1202 907 775 797 903 n r> 842 826 830 816 812 835 939 937 943 875 872 905 73 c o 769 752 742 i 728 835 850 1233 1141 855 738 742 843 25 25 26 27 25 24 27 27 26 27 27 27 15 16 16 17 15 13 14 12 13 12' 12 13 38 43 41 42 43 42 42 46 45 435 437 447 463 481 556 548 532 483 482 512 283 249 236 228 213 222 250 252 275 252 247 248 1 424 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 lil -o <33 "ce Gemiddeld per dag over het jaar1931 25 25 26 I 24 24 i 22 23 23 24 24 24 .2 i c C Ly 2 .S 34 I 22 32 28 28 28 28 27 28 28 28 29 28 31 December 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 I 48 1930 1931 I 52

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 893