37 10 ADMINISTRATIEF OVERZICHT. Het nadeelig saldo over 1931 bedraagt f 1.027.676,57, of f 136.599,90 minder dan over 1930. De baten zijn rond f 23.500,— meer dan in 1930. Meer brachten op: Art. I „Opbrengst Verpleeggelden” rond f 17.400,Art. II „Opbrengst Poliklinische Afdeelingen” rond f 4.050,Art. III „Opbrengst Entreegelden” rond f 3.250, Minder brachten op: Art. IV „Inhoudingen wegens genot van emolumenten van het personeel” rond f 550,Art. V. „Bijzon dere Inkomsten” rond f 500,Art. VI „Rente van kasgeld” rond f 100, De lasten zijn rond f 113.000,minder dan in 1930. Meer werd gevorderd voor: Art. III „Onderhoudskosten” rond f 2.950,hoofdzakelijk wegens hoogere kosten aan centrale ver warming, instrumenten röntgenafdeeling, patiëntenkleeding, liggingsstukken en huishoudelijk linnen- en tafelgoederen, waarbij dient te worden opgemerkt, dat de loonen van het per soneel van de linnenkamer, welke vroeger geboekt werden op Exploitatiekosten, thans onder Onderhoudskosten van de drie laatstgenoemde rekeningen worden verantwoord. Lager dan in 1930 zijn de kosten aan gebouwen, verlichtings- en schelinstal- latie, huishoudelijke artikelen, terreinen en liften; Art. IV „Al- gemeene Onkosten” rond f 13-700,hoofdzakelijk wegens hoo gere kosten van pensionneering, veroorzaakt door terugbetaling van pensioengedeelten volgens art. 158 van de Pensioenwet 1922, terwijl de kosten van Invaliditeitswet en diversen lager zijn dan in 1930. Minder werd gevorderd voor: Art. I „Exploitatiekosten” rond f 41.800,hoofdzakelijk wegens lagere kosten aan voedingsmid delen, brandstoffen en loonen. Ten aanzien van de lagere kosten aan loonen dient te worden opgemerkt, dat het loon van het linnenkamerpersoneel wordt geboekt op verschillende rekenin gen, onder „Onderhoudskosten” genoemd, terwijl er ook rond f 9.500,onder Exploitatiekosten „Bewassching” wordt verant- I VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIZEN. C. Rekening van de Ziekenhuizen over 1931. Aantal beschikbare bedden op 31 December 1931. Ziekenhuis Zuidwal550 bedden. Barakken Zusterstraat100 Barakken Brugschestraat20 Ziekenhuis Slijkeinde148 Ziekenhuis Tapijtweg. 220 Totaal 1038 bedden. i) Hieronder zijn begrepen 40 bedjes voor zuigelingen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 899