89 Het aantal leden der Vereeniging was op 31 December 513. De ontvangsten bedroegen f 19.330,28 (w.o. f 1.820,42 als aandeel in de collecte), de uitgaven f 21.636,31; nadeelig saldo: f 2.306,03. Ned. R.-K. Centrale Vereeniging ter bescherming van meisjes. In de St. Anna-Stichting werden gedurende 1931 388 kinderen en 193 meisjes verpleegd met onderscheidenlijk 76 955 en 15 892 verpleegdagen. Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo. De Algemeene Commissie voor Kinderverpleging en Kinderbescherming had de voogdij over 377 kinderen, terwijl de parochiale Conferenties 108 kinderen verpleegden. Vereeniging „Kindertoevlucht”In 1931 werden 152 kinderen verpleegd met 22 088 verpleegdagen. Er vertrokken 75 kinderen, nieuw opgenomen werden 92. De ontvangsten bedroegen f 39.723,25», de uitgaven f 34.213,22; batig saldo: f 5.510,03». Leger des Heils. In het Tehuis voor Meisjes werden verpleegd 57 personen met 8 702 verpleegdagen, in de Slum (Barmhartig- heidswerk) 163 kinderen met 19 362 verpleegdagen. Op 28 September besloot de Raad tot verhooging van het ten behoeve van het stationswerk toegekend subsidie. In het jaar 1931 werden door de Kinderpolitie o.m. behandeld 2 031 gevallen van minderjarigen, die zich op verschillende wijzen misdroegen en 524 gevallen van kinderverwaarloozing; 839 onderzoeken werden ingesteld op verzoek van Voogdijraden en van verschillende autoriteiten. De Vereeniging „Tehuis voor Onbehuisden” verstrekte ge durende 1931 140 577 maaltijden. Het aantal verpleegnachten van passanten bedroeg 13 575. In verband met de Verordening op het oprichten en het Kinderbewaar- hebben van kinderbewaarplaatsen en het opnemen van pleeg- plaatsen, kinderen werden door de Politie o.m. 1374 controlebezoeken gebracht. Vereeniging „Juliana-kinderbewaarplaats te Scheveningeri’. De inrichting werd bezocht door 9 502 kinderen. In het nieuwe visscherskwartier werd een tweede kinderbewaarplaats opge richt. De exploitatie sloot met een nadeelig saldo van f 481, Vereeniging tot oprichting van Kinderbewaarplaatsen. In totaal werden 417 kinderen verpleegd (Hugo-de-Grootstraat 183 met 9 064 verpleegdagen, Merwedestraat 234 met 10 183 verpleeg dagen). De ontvangsten bedroegen f 12.245,74, de uitgaven f 13.306,51; nadeelig saldo: f 1.060,77. Kinderbewaarplaats van het R.-K. Kerkbestuur der Parochie van den H. Willïbrord. Gemiddeld werden per dag 33 kinderen verzorgd met in totaal 9 225 verpleegdagen. De ontvangsten be droegen f 4.266,30, de uitgaven f 5.380,29; nadeelig saldo: f 1.113,99.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 89