4 Verkiezingen. Verkiezing Verkiezing Provinciale Staten. deeling van de gemeente ’s-Gravenhage in 3 kieskringen, ten behoeve van de verkiezing van de leden van den Raad, nader geregeld. Op 5 Januari 1931 werd vastgesteld de verordening (gewij zigd 19 Januari 1931), bedoeld in art. 31, lid 3, der Kieswet, houdende verdeeling in stemdistricten van de 3 kieskringen, waarin de gemeente ’s-Gravenhage voor de verkiezing van leden van den Gemeenteraad is verdeeld, en op 16 Maart 1931 (ge wijzigd 1 Juni 1931) de verordening, bedoeld in art. 63 der Kies wet, houdende aanwijzing van een stemlokaal voor elk der stem districten. In de open plaatsen, ontstaan door de ontslagneming van den heer M. Joëls Jr„ het overlijden van den heer J. H. de Kleer Benoemdver- klaringen Gemeenteraad. en de ontslagneming van den heer A. Harms, zijn bij besluiten van 16 Februari, 26 Mei en 3 Juni 1931 door den voorzitter van het Centraal Stembureau als leden van den Raad benoemd ver klaard onderscheidenlijk de heeren: Mr. G. C. J. Varenkamp, B. .1. van Stapele en H. Voor de Wind. In 1931 zijn drie verkiezingen gehouden, nl. tot het kiezen van leden van de Provinciale Staten, van den Gemeenteraad en van de in artikel 158 van de Gemeentewet bedoelde Commissie uit de ingezetenen. Bij de op 22 April 1931 gehouden stemming ter verkiezing van leden van de Provinciale Staten van Zuid-Holland werden in den Kieskring II (’s-Gravenhage) uitgebracht 197 592 geldige stemmen. Het proces-verbaal van het Centraal Stembureau, vermel dende alle gegevens omtrent den uitslag van deze verkiezing, is opgenomen in de Staatscourant. Hieronder volgt een opgave van de verschillende lijsten, Gemeenteraad. weike bij de candidaatstelling ter verkiezing van de leden van den Gemeenteraad in de drie kieskringen, waarin de Gemeente is verdeeld, zijn ingeleverd, met vermelding achter de namen der candidaten van de aantallen stemmen, die zij bij de stem ming op Woensdag 24 Juni 1931 hebben verkregen: Kieskring I. Ljjst No. 2. Democratische Partij. Lijst No. 1. 1450 56 5 5 66 Totaal 192 Totaal 14 Totaal 2837 169 11 6 6 25 1308 22 11 2 5 I’erdok Hendrikzoon, Febo Elink Schuurman geb. Weegenaar, Christine Johanna Janknegt Jr., Cornells J ohannes Massizzo, L. F. Jungeurt, A. P. Berg, A. van den. Geitz, J. J Christelijk Democratische Unie. Ljjst No. 3. V rijzinnig-Democratische Bond. Marchant, Mr. H. P. Josephus Jitta, Mr. A. C Joëls Jr., M Ros geb. Vrijman, W. A. L Joekes, Mr. A. M. Hugenholtz, Meta A. Vries, Mr. Ph. de Berg, C. van den Jonge, Klaas de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 8