37 37 13 12 I. BEDRIJF IEKEN1NO. BATEN. I VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIZEN. VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIZEN. Art. LASTEN. Art. 1. Opbrengst Verpleeggelden f 1.989.656,69 f 2.072.750,— f 1.361.200,— f Exploitatiekosten 1.315.418,- I. 38.700,— II. 37.729,— Opbrengst polikl. afdeelingen. 38.700,— 26.800,— 33.310,60 Huur van gebouwen en terreinen II. III. Opbrengst entreegelden 209.373,02 237.150,— 230.150,— 26.850,— 32.362,— Onderhoudskosten III. IV. 305.300,— 304.193,61 281.300,— Algemeen® onkosten IV. 370.397,88 391.700,— 154.900,— 150.298,66 154.900,— Renten V. Bijzondere inkomsten 60.650,— 61.461,81 153.300,— 143.585,66 153.300,— VI. Afschrijving VI. Rente van kasgeld 3.994.58 3.000,— 5.500,— 3.727,12 5.500,— VII. Oninbare posten 1.816.944,87 f 1.870.200,— f 10.000,— 10.000,— VIII. Onvoorziene uitgaven 8.500,— 6.057,68 8.500,— Rente van kasgeld IX. f 2.986.100,— f 2.844.621,44 f 2.979.100,— f 2.986.100,— f 2.844.621,44 f 2.979.100,— Totaal der Lasten 1.870.200,— 1.816.944,87 1.870.200,— Totaal der Baten f 1.115.900,— f 1.027.676,57 Nadeelig saldo De Administrateur, H. A. F. KONINGS. Begroot bedrag. Werkelijk bedrag. Begroot bedrag. Werkelijk bedrag. Gezien: De Geneesheer-Directeur, Dr. E. A. KOCH. Na wijziging bjj besluiten van den Raad resp. d.d. 16/11/1931 en 27/6/1932. Inh. wegens genot van emol. v. h. personeel f 1.108.900,— j f 2.096.750,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 901