37 15 VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIZEN. BATEN. Art. IV. j f 391.700,— f 370.397,88 Bijzondere inkomsten. f f h. 34.100,— 34.602,84 60.650,— f 61.461,81 VI. Rente van kasgeld. f 3.000,— 3.994,58 f I i. 9.800,— 2.300,— 200,— 500,— Inhouding wegens genot van emolu menten van het personeel. Rente in rekening-courant met de Rotterdamsche Bankvereeniging Begroot bedrag. 3.600,— 2.650,— 6.000,— 200,— 450,— 650,— 200,— 'Werkelijk bedrag. 10.240,25 4.921,54 279,43 887,77 3.620,— 2.989,50 3.066,68 193,30 293,15 169,35 198,— f J- k. l. I a. Vergoeding gebruik operatiekamers I b. Opbrengst rouwkamers c. Opbrengst spoeling. d. Vergoeding door gasten I e. Vergoeding verbandmiddelen I f. Opbrengst afval en oude materialen g. Vergoeding voor zaalhuur Bijdrage van het personeel voor Weduwen- en Weezenpensioen Bijdrage door personeel, werkzaam volgens overeenkomst naar bur gerlijk recht Vergoeding bedrijfsonkosten Huur Padoxwoning Bijdragen premiön Ziektewet. m. Diversen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 903