90 Reclasseering. van f dadigheid. Werkloosheids verzekering. Makingen en schenkingen aan instellin- 5.050,— 25.700,— 200,— 50,— 1.000,— 35.100,— 5.200 1.000.— 225,— 11.200,— 125,— Voor het reclasseeringswerk van de Stichting Contróle- woningen, door tewerkstelling bij verschillende hulpdiensten, wordt verwezen naar bijlage 19. R.-K. Reclasseeringsvereeniging. Op 31 December 1931 stonden in het geheel 121 personen onder toezicht. Aan de rechtsprekende colleges werden 90 rapporten uitgebracht. Leger des Heils. Aan het bezoeken van gevangenen werden 1389 uren besteed: bezocht werden 2 591 cellen. Het verleenen van stoffelijke hulp aan ontslagen gevangenen vergde 1 824 uren. In de Industrieele Inrichting voor mannen werden 189 per sonen met 21989 verpleegdagen verzorgd; 87 956 porties voedsel werden door deze inrichting verstrekt. Nederlandsch Genootschap tot Zedelijke Verbetering der Ge vangenen, afd. ’s-Gravenhage. Gedurende het verslagjaar werden 197 rapporten uitgebracht, w.v. 11 over vrouwen. In 1931 waren 612 personen, onder wie 26 vrouwen, in behandeling en stonden 222 mannen en 18 vrouwen onder toezicht van het Genootschap. 22 personen werden aan werk geholpen, terwijl 425 maal aan diverse instellingen of aan officieele personen inlichtingen wer den verschaft. V ereeniging „Pro Juventute”. Door de beide Haagsche dis tricten werd op 31 December 1931 over 73 pupillen patronaat uitgeoefend. Van dit aantal waren 65 zg. parketkinderen (op verzoek van den Officier van Justitie onder patronaat gesteld). Af gevoerd werden 44 pupillen. Krachtens machtiging werden door de volgende instellingen weldadigheid makingen en schenkingen aanvaard: de Ver. van den H. Vincentius van Paulo tot oprichting en instandhouding van het huis „Vluchtheuvel” het R.-K. Par. Armbestuur St. Antonius Abt R.-K. Wees- en Oudeliedenhuis de H. Liduina-Vereeniging het Tehuis voor Alleenstaande Blinden te Wolfheze. Wees- en Oudeliedenhuis der Evang. Luther- sche Gemeente Gesticht „Schietbaan Hovius” Weeshuis der Waalsch Hervormde Gemeente Israëlietisch Wees- en Oudeliedenhuis Blijkens het verslag van de Werkloosheidsverzekering en de bijzondere maatregelen in zake werkloozenzorg vielen onder de regeling, neer gelegd in het Werkloosheidsbesluit 1917, op 26 December 1931 71 werkloozenkassen met 27 529 te ’s-Gravenhage gevestigde tegen werkloosheid verzekerde leden. Het totaal be- 99 99 tot een totaal bedrag van: gen van wel- het Ziekenhuis van de H. Joannes de Deo

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 90