37 37 32 33 VIL BALANS PER! DECEMBER 1931. H. A. F. KONINGS. I 937.092,61s! VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIZEN. VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIZEN. Afgeschreven. Boekwaarde, Bezittingen. Schulden. f f f f 1.664.585,48 Diverse voorraden f 3.964.301,68s f Geld en geldswaarden. 264.312,46s f 54.893,67s Bedrijfskapitaal 4.283.507,82s f Gemeente ’s-Gravenhage. Verschuldigd: 3.997,58 78.321,23 f Vorderingen. f 1.030.559,38 232.198,19; Voornitbetaalde gelden. f 693,73 1.027.676,5' Saldo verlies 1931 5.618.942,10’ f f 5.618.942,10s 4.228.614,15 51.438,23 Abonnementen enz. Huur perceel Zuidwal 66 Gebouwen Terreinen Div. inrichtingen en machines Div. losse inventarisgoederen Bouwk. plan Beestenmarkt Aanschaffings waarde. Kapitaalrekening gemeente ’s-Gravenhage. Kapitaal A (vorige balans) Af: aflossing 1931 Bij: uitbreiding 1931 Bouwkosten plan Beestenmarkt Kapitaal B (vorige balans) Af: aflossing 1931 Gezien: De Geneesheer-Directeur, Dr. E. A. KOCH. De Administrateur, 2.578,44 69.833,55 1.898,78 12,88 193,73 500,— 1.568.789,95 1.043.016,91 366.370,91 451.861,80 798.574,57 226.595,94s 3.044,94 263,— 1.491,54 802,77 5.281,77 123,— 138.601,07 504,50 2.710,- 3.000,43 923,66 88,65 1.142,— 3.61 6.057,34 82,15 146.356,72 f 3.730.301,61 132.674,13s f 3.597.627,47s 43.876,84 322,797,37 275.223,99 10.911,52s 310.627,25s 416.865,61 Kas Kas bij de Rotterdamsche Bankvereeniging Kas bij den Postchèque- en Girodienst Zegels Belegde gelden van het Fonds „Sirtema van Gro- vestins” 143.585,66 197.609,18 10.033,33 600.000,— 450.000,— 366.674,21 - 3.994,58 i f i-401-228.17 370.668,79 Aflossing 1931 Renten van geldleeningen Renten van opgenomen gelden Opgenomen verlies 1931 Opgenomen kasgelden Af: uitbreiding 1931 Rente van kasgeld Debiteuren Kwitanties Voorschotten Salarissen enz. Diversen. Fonds van het Rentelegaat „Sirtema van Grovestins” Fonds van het Rentelegaat „Rahmin Aghion” Crediteuren Restituties (te veel betaalde verplceggelden) Huur van gebouwen en terreinen Arbeidsloonen, emolumenten enz In bewaring genomen gelden van patiënten Diverse inhoudingen I ooruitbetalingen Ingehouden boeten van werklieden Exploitatiekosten Onderhoudskosten Algemeene onkosten 2.505.882,56s j 1.043.016,91 676.998,17 868.727,41s j 798.574,57 f f 5.893.199,63

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 913