Bylage 38 VERSLAG van den Gemeentelijken Geneeskundigen en Gezondheidsdienst te ’s-Gravenhage over het dienstjaar 1931. Nadat in het jaar te voren de noodige regelingen met betrek- Algemeen ge- king tot de toevoeging van den Ontsmettingsdienst aan den G. G. deelte. en G. D. waren getroffen, vond in de tweede helft van 1931 de eigenlijke overdracht plaats en werd de dienst toevertrouwd aan de zorgen van den geneeskundige-hygiënist Dr. Noordhoek Hegt, die daarmee tot leider van thans de afd. Volksgezondheid promoveerde. Deze gebeurtenis, die een aanleiding vormde om Direkteur de Groot, onder wien de O.D. tot dusver ressorteerde, nog eens extra te bedanken voor de wijze, waarop hij de overdracht had verzorgd, bracht de toevoeging van personeel aan den dienst mee, naast materieel en gebouwen, wat het personeel betreft beperkt tot een kern, die met de kleinste behoefte strookt. Valt hieruit reeds af te leiden, dat de G. G. en G. D. voor de bijzondere behoeften op de hulp van den Reinigingsdienst blijft aangewezen, terwijl ook overigens het kontakt tussehen beide diensten door het gebruik der Centrale Werkplaats lis ver breed, zoo opende de overdracht tevens de mogelijkheid het vervoer van lijders aan besmettelijke ziekten gescheiden te behartigen; zijnde dit vervoer thans naast het vervoer van besmette goederen in den Gezondheidsdienst geregeld, tot welk onderdeel alsnog het vervoer van lijken, geldende voor bepaalde gevallen, behoort. Afgescheiden van deze uitbreiding van taak binnen het be reik van den Gezondheidsdienst, heeft ook de afd. Schooltoezicht van dien Dienst een wijziging ondergaan, die eensdeels berust op een verandering in het leiderschap, anderdeels op een uit breiding van taak buiten de eigenlijke verrichtingen, die het juister doet zijn van een afd. Kinderbescherming te spreken. Dit is i.c. te eerder het geval, waar ook de schooltandverzorging zich niet tot een toezicht lees onderzoek beperkt, maar hieronder ook de zorg voor een gaaf gebit ergo behandeling is begrepen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 917