2 Werd, wat het eerste punt betreft, Dr. Moquette op diens verzoek van het leiderschap ontheven, in wiens plaats door B. en W. de schoolarts Dr. Streng werd benoemd, zoo bracht met betrekking tot de taak-vervulling een besluit van den Gemeenteraad ten aanzien van de uitzending van kinderen naar buiten een stelselmatige bemoeienis van de Afdeeling in zake de beoordeeling van de noodzaak hiervan mee. Door de bepaling toch, dat voortaan in plaats van een bedrag ineens de vergoe ding aan de uitzendende vereenigingen per kind en per dag zal worden berekend, kwam de behoefte aan een gewaarmerkte kontróle te bestaan, die in de instelling van de zg. Fiat-Kom- missie van de H.A.R.K. haar verwerkelijking ontmoette. Alsnog werd deze afdeeling, ten einde het driemaal kontro- leeren gedurende den schooltijd mogelijk te maken, met twee schoolzusters uitgebreid; terwijl door B. en W. werd besloten tot uitbreiding van het personeel met één schoolarts. Daarnaast mocht, wat de Schooltandverzorging betreft, de opbouw daar van in dien zin voortgang vinden, dat thans alle aangesloten scholen dit voorrecht deelachtig zijn. Gaf zóó 1931 organisatorisch een ontwikkeling te zien, die zich inzonderheid ten aanzien van de medisch-sociale voor zieningen onderscheidde, nochtans met nauwkeurige inacht neming van hetgeen te dezen door het partikulier initiatief wordt gewrocht, zoo kreeg ook de oorspronkelijke dienst zijn aandeel in de steeds stijgende behoeften te verwerken, hetgeen speciaal de toename van de hoeveelheid werk voor de behande lende geneeskundigen betreft. Deze toename maakte eenige wijzi ging in de wijken noodzakelijk en heeft ook overigens, door de opening van het Gem. Verzorgingshuis aan de Laan van Meerder- voort, er toe geleid, dat thans de geneeskundige behandeling in de Tehuizen gescheiden van de rest wordt behartigd; terwijl als nog het toezicht ter bepaling van den verpleegd uur van patiën ten, die voor rekening der Gemeente in particuliere ziekenhuizen worden verpleegd, aan de direkte bemoeienis der afdeelings- dokters werd onttrokken. Hiermee is eenige verlichting voor de betreffende geneeskundigen bereikt, al zal de tijd moeten leeren, of, nu Maatsch. Hulpbetoon al meer gevallen ter behandeling dan wel ter beoordeeling aan den dienst voordraagt, met de ver kregen ontheffingen kan worden volstaan. Door een verandering in de wijze van telefoon-bediening werd de postverpleger van de taak der schakelbordbediening ontheven, welke maatregel er wederkeerig toe leidde, dat een vaste verpleger voor de verbandkamer kon worden uitgespaard. 38 VERSLAG VAN DEN GEM. GENEESKUNDIGEN EN GEZONDHEIDSDIENST.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 918