3 Met de overdracht van den Ontsmettingsdienst kwamen èn Gebouwen en de Ontsmettingsinrichting met gebouwtje voor de cyaneering materialen, aan de van-Boecopstraat èn de Observatie-inrichting aan de Koningstraat-Parallelweg onder beheer van den Dienst. Een verplaatsing van deze inrichtingen, waaraan al dringender de behoefte is komen te bestaan, bevindt zich thans in een verge vorderd stadium van voorbereiding. Deze overdracht bracht tevens de toevoeging van automo bielen aan den Dienst mee, waarvan een drietal bestemd voor het vervoer van besmette goederen, en waardoor de stock tot twaalf wagens, met inbegrip van één wagen voor lijkvervoer, is uitgebreid. Daarnaast kwam in het afgeloopen jaar de vergrooting van het Centraal bureau aan de Waldeck-Pyrmontkade tot stand. Hier betrof het een uitbreiding met vijf vertrekken met wacht- gelegenheid, die ten deele aan den Centralen post ten goede kon komen en voor de rest ten bate van de afdeeling Volksgezond heid kon worden gebruikt. Vermelden we alsnog de verbetering, die op de zolderver dieping van het gebouw werd verkregen, waardoor de gelegen heid tot het geven van kursussen werd vergroot, benevens de verandering in het gedeelte Waldeck-Pyrmontkade 4, die een vermeerdering met twee vertrekken te zien gaf, welke aan de afdeeling Kinderbescherming werden toegewezen. Mutaties onder het personeel en nader onder het genees- Personeel, kundig personeel vonden slechts plaats, in zoover de waarne ming van enkele funkties door tijdelijke krachten een vervan ging door vast aangestelde medici behoefde. In verband hiermee kwam het tot de aanstelling van de Drs. Fortuin en Van Solkema, aan wie resp. de funkties van kontroleerend- geneeskundige en van afdeelings-geneeskundige werden toebe deeld. Alsnog werd als gezegd in 1931 tot aanstelling van één schoolarts besloten, welke evenwel eerst in het loopende jaar haar beslag kreeg. Hiermee waren bij den overgang des jaars behalve de direk- teur, de administrateur en de chef van dienst, die den Alge- meenen Dienst toebehooren, vast aan den Dienst verbonden: bij den Geneeskundigen Dienst: 3 kontroleerende en 8 behan delende geneeskundigen, ook wel afdeelings-dokters geheeten. 1 bureauchef B, 1 kassier B, 3 administratieve ambtenaren B, 1 administratieve ambtenaar A, 3 ambtenaren, 1 bode, 2 bedien den, 3 hoofdverplegers, 11 verplegers, 6 verpleegsters, 1 chauf- feur-werkmeester en 8 chauffeurs; VERSLAG VAN DEN GEM. GENEESKUNDIGEN EN GEZONDHEIDSDIENST. 3 8

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 919