91 HOOFDSTUK XIV. VOLKSONTWIKKELING EN -OPVOEDING. Raadsbesluiten betreffende het onderwijs. De Gemeenteraad heeft in 1931 vastgesteld: een Verordening, regelende de heffing van schoolgeld voor leerlingen van de gymnasia en voor eenige scholen van mid delbaar onderwijs (30 Maart); Verordeningen, regelende onderscheidenlijk de heffing en de invordering van verpleeggelden aan de Gemeentelijke open luchtscholen en buitenscholen (15 Juni) en een Verordening tot wijziging der Verordening, regelende de heffing van schoolgeld voor leerlingen van scholen voor lager onderwijs (13 Juli). De voornaamste door den Gemeenteraad verder genomen be sluiten, het onderwijs betreffende, waren de volgende: bouw van een hoogere burgerschool met 5-jarigen cursus in het plan „Bohemen” en credietverleening voor dien bouw ad f 551.750,— (11 Mei); toekenning van subsidie aan de St. Willibrordus-vereeniging ten behoeve van haar opleidingscursus voor bewaarschoolonder- wijzeressen (15 Juni); drag der subsidiën, over 1931 verleend, werd vastgesteld op f 740.600,02, waarvan de helft of f 370.300,01 ten laste der Ge meente komt. Over het verslagjaar werd aan werkloozenkasuitkeeringen uitbetaald f 1.090.314,21. De Gemeentelijke Dienst voor Maat schappelijk Hulpbetoon gaf aan bijslagen op kasuitkeeringen om te voorkomen, dat uit de kas trekkende leden in ongunstiger omstandigheid zouden verkeeren, dan wanneer zij als uitgetrok ken werkloozen in ondersteuning zouden zijn opgenomen f 95.457,95 uit. Aan uitgetrokkenen werd over 1931 uitbetaald: a. f 666.462,07 (waaronder extra-steun, noodvoorzieningen, waarde van brandstofverstrekkingen) door bemiddeling der vak vereenigingen b. f 733.563,30 (extra-steun, noodvoorzieningen en waarde brandstofverstrekkingen buiten beschouwing gelaten) niet door bemiddeling der vakvereenigingen. Voor nadere gegevens wordt verwezen naar het verslag van de Werkloosheidsverzekering en de bijzondere maatregelen in zake werkloozenz.org (bijlage 40) en voor zoover de uitkee- ringen aan uitgetrokkenen betreft naar dat van den Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon (bijlage 36). ON DER W IJ S.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 91