4 Eerste-hulpver- leening. Bij de behandeling van de verrichtingen komt eerst de taak der eerste-hulpverleening met een drietal verzekerd. bij den Gezondheidsdienst ten dienste van de afd. Kinder bescherming, behalve de leider: 6 geneeskundigen (school artsen), w.o. een schoolarts-psyehiater, 4 schooltandartsen, 1 bureauchef B, 3 ambtenaren, 2 amanuenses, 10 schoolzusters en 4 helpsters bij de Schooltandverzorging, en ten behoeve van de afd. Volksgezondheid, behalve de leider: 1 bureauchef A, 1 ambtenaar, 1 hoofdopziehter, 1 opzichter le kb, 1 opzichter 2e kl., 1 machinist B, 1 linnenjuffrouw, 13 ont- smetters en 1 hulp-linnen juffrouw; terwijl de overige krachten tot een aantal van ten minste 32 wijkzusters en 16 wijkkraam- verzorgsters naar behoefte door de gekontrakteerde instellingen beschikbaar werden gesteld. Daarnaast waren op overeenkomst elf vroedvrouwen be schikbaar, terwijl de specialistische hulp kontraktueel door verschillende instellingen, w.o. de Gemeenteziekenhuizen, werd verleend. In de vervanging van het personeel werd, voor zooveel be reikbaar, door tijdelijke krachten wat de geneeskundigen betreft, door een beperkt aantal rustende geneesheeren voor zien, welke laatsten tevens de dokterswaeht in de morgenuren waarnamen en naar behoefte bijstand verleenden aan den ge- neeskundige-hygiënist, terwijl twee hunner alsnog de medische hulp verzorgden in de daartoe aangewezen Tehuizen. Voor de bediening der negende stadswijk Spoorwijk werd ook nog in het afgeloopen jaar met een dokter voor halve dagtaak volstaan, terwijl de geneeskundige verzorging in de tiende wijk Loosduinen door kontrakt geneeskundigen naar plattelandsregeling was van den Dienst aan de orde, zooals die in de afd. Spoedwerk is georganiseerd, vermits deze taak is opgedragen aan de gezamenlijke geneeskundigen van den Dienst en hierbij het karakter van spoed overheerseht. Als in vorige jaarverslagen zijn ook ditmaal de gegevens voor den Uitrukdienst en den Postendienst afzonderlijk ge groepeerd. De eerstbedoelde hebben uitsluitend betrekking op den Cen- tralen Post, verbonden aan het Centraal bureau van den Dienst, die voor den Postendienst daarnevens op de Hoofdposten in de Gemeente- en andere Ziekenhuizen en op de Hulpposten, al dan niet tevens Zittinglokaal, gevestigd in de Wijkgebouwen, die krachtens overeenkomst beschikbaar zijn. 38 VERSLAG VAN DEN GEM. GENEESKUNDIGEN EN GEZONDHEIDSDIENST.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 920