5 Ten slotte bleek in 112 gevallen de getroffene bij aankomst overleden te zijn. In de posten werd 22858 (24570) maal hulp verleend en wel in Postendienst, den Centralen Post 8263 maal, in de verschillende Hoofd- en Hulpposten 14595 maal. Een vermindering tot een aantal van 2334 gevallen voor wat den Centralen Post betreft, terwijl een vermeerdering van 622 gevallen voor rekening van de Hoofd en Hulpposten komt. Verdeeld naar de uren van het etmaal deden zich 6555 ge vallen voor in den voormiddag, 9300 in den namiddag, 6304 in den avond en 699 gedurende den nacht. Uitgerukt werd door de geneeskundige éénheid genees- Uitrukdienst. heer, verpleger en chauffeur-helper overdag in duplo aan wezig: 5493 (5306) D maal. Hiervan loos alarm, of, bij aankomst, de oorzaak opgeheven: 261 (248). Aantal gevallen, waarbij hulp werd verleend dan wel de dood gekonstateerd: 5232 (5058). Verdeeld naar de uren van het etmaal deden zich voor: 1339 gevallen in den voormiddag (612), 2020 in den namiddag (1218), 1555 in den avond (18—24) en 318 in den nacht (06). Naar geslacht en leeftijd der geholpen personen betrof de hulpverleening 2480 maal mannen, 1925 maal vrouwen en 827 maal kinderen onder de 12 jaar. De drukste maand was Augustus met 540 gevallen, de kalmste Februari met 373 gevallen. Het aantal gevallen, waarbij de getroffene zich buiten de eigen woning op straat, in de werkplaats enz. bevond, bedroeg 3350, terwijl in de overige 1882 gevallen hulp in de eigen woning werd verleend. Het aantal ongevallen door straatverkeer bedroeg 977 (1122), dat door bedrijfsarbeid 738 (437). Poging tot zelfmoord werd met zekerheid waargenomen in 98 (34) gevallen. Van de 5232 geholpen personen verkeerden met zekerheid 108 (128) onder den invloed van alkohol. Van den aard der hulpverleening geeft eindelijk het volgende staatje een overzicht: 1222 1784 554 1560 x) De hier en verder tusschen haakjes geplaatste getallen zijn de overeen komstige aantallen voor 1930. Ter plaatse al of niet in de eigen woning behandeld zonder meer Ter plaatse behandeld en overgebraeht naar de eigen woning Ter plaatse voorloopig behandeld, overgebraeht naar den Centralen Post en aldaar verder behandeld c.q. overgebraeht naar de eigen woning Ter plaatse voorloopig behandeld, overgebraeht naar een der Hoofd posten in de Ziekenhuizen VERSLAG VAN DEN OEM. GENEESKUNDIGEN EN GEZONDHEIDSDIENST. 38

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 921