6 postenhulp Plaatsing in ziekenhuizen en sanatoria. Aanvragen voor opname in ziekenhuizen en sanatoria. In de behandeling der aanvragen voor opname in zieken huizen en sanatoria is geen wijziging gekomen. In totaal zijn 8431 (8270) aanvragen behandeld, waarbij evenwel de eigen patiënten en de voor opname in aanmerking komende eerste-hulpgevallen niet bijgeteld zijn. Hieronder 4813 (4781) spoedshalve. Van deze laatste werden 112 (92) geweigerd als zijnde ten eenen male ongemotiveerd, terwijl in 439 (284) gevallen geen bezwaar bestond met de opname te wachten, tot dat eerst omtrent de eventueele vergoeding in de verpleegkosten zou zijn beslist. Van de overige 3618 i.c. afdeelingsgewijze be handelde gevallen werden 239 (213) afgewezen als komende niet voor ziekenhuisverpleging in aanmerking. In 3379 gevallen werd dus tot opname geadviseerd of te zamen met die, welke spoedshalve van uit den Centralen Post werden goedgekeurd: 7641 (7681) gevallen, waarvan het advies overeenkomstig de aanvrage kon uitvallen. Voor sanatoriumverpleging zijn 358 (329) aanvragen in be handeling genomen. De plaatsing van zieken in ziekenhuizen en sanatoria ge schiedde op dezelfde wijze als in het vorige verslagjaar. Waar zich aan de in eersten aanleg verstrekte een enkele maal een verpleging in een ziekenhuisinrichting aan sloot, viel deze buiten het kader der eerste-hulpverleening. De hulp ver leening betrof daarbij 11629 maal mannen, 6240 maal vrouwen en 4989 maal kinderen onder de twaalf jaar. De meeste gevallen deden zich voor in de maand Augustus, nl. 2566, de minste in Februari, nl. 1417 gevallen. Het aantal ongevallen door straatverkeer bedroeg 2502 (2071), door bedrijfsarbeid 2598 (3526). Onder de laatste waren 1039 Rij ksverzekeringsbank gevallen. Van de 22858 geholpen personen verkeerden met zekerheid 7 onder den invloed van alkoholischen drank. Voor den aard der gevallen, behandeld door den uitrukdienst en door den postendienst, vergelijke men den hiervolgenden staat: Hieronder 1982 in den Centralen Post behandelde gevallen van eorpus- cula uit de atmosfeer in het oog. Postendienst 20126 357 12 3 2360 Chirurgische gevallen Interne gevallen Psychiatrisch-neurologische gevallen Obstetrisch-gynaekologisehe gevallen Andere gevallen van plotseling optredenden aard Uitrukdienst 2367 1256 575 322 712 38 VERSLAG VAN DEN GEM. GENEESKUNDIGEN EN GEZONDHEIDSDIENST.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 922