In de gezamenlijke ziekenhuizen met uitzondering van in richtingen voor geestes- of zielszieken werden door bemiddeling van den Dienst opgenomen 14214 (13152) patiënten, waaronder die van den Raad van Arbeid en van den Mil. Geneeskundigen Dienst zijn begrepen. Hiervan spoedshalve, w.o. die, waarover door den Gemeentelijken Dienst voor Maatschappelijk Hulpbe toon achteraf wordt beslist 7140 (6789) en op besluit van den Gemeentelijken Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon 7074 (6363). Van de 14214 lijders werden 7689 naar de ziekenhuizen der Gemeente verwezen en 6525 naar de partikuliere inrichtingen, waarmede de Gemeente een overeenkomst heeft aangegaan. De inrichtingen, waarheen de overbrenging plaats vond, zijn: de Gemeentelijke inrichtingen aan den Zuidwal, het Slijkeinde, den Tapijtweg, benevens de barakken aan de Zusterstraat, het R.-K. Ziekenhuis aan het Westeinde, de R.-K. Vrouwenkliniek „Bethlehem” aan de Prinsessegracht, de Diakonesseninrichting en de Inrichting voor Ooglijders aan de Laan van Meerdervoort, het Kinderziekenhuis aan de Dr.-van-Welylaan, het Roode Kruis Ziekenhuis aan de Segbroeklaan, de Zuigelingenklinieken aan de Regentesselaan en het Oranjeplein, de kliniek van „De Vol harding” aan den Ged. Burgwal en de Inrichting „St. Antonius- hove” te Voorburg, benevens het Militair Hospitaal aan den Fluweelen Burgwal, uitsluitend bestemd voor mannelijke patiënten. Over het Konsultatiebureau der ’s-Gravenhaagsche Vereeni- ging tot bestrijding der t.b.c. werden door den Dienst 350 (321) patiënten in sanatoria geplaatst, verdeeld over de inrichtingen „Oranje Nassau’s Oord” te Renkum, „Beekbergen” te Beek bergen, „Dekkerswald” te Groesbeek, „Sonnevanck” te Harder wijk, Volkssanatorium te Hellendoorn, „Berg en Bosch” te Apeldoorn, „Het Groene Kruis” te Delft, „Julianaoord” te Laren (N.-H.), „Zonnegloren” te Soestduinen, benevens over de Sophia- stichting aan den Gevers-Deynootweg en de beide stichtingen der ’s-Gravenhaagsche Vereeniging tot bestrijding der t.b.c., zijnde het Sanatorium „De Lighallen” aan den Pompstations- weg en het Kindersanatorium „Huis ter Drift” te Doorn, bene vens het Amsterdamsche Kindersanatorium te Hoog-Blaricum en „Maria Auxiliatrix” te Venlo, eveneens voor kinderen be stemd. In de wijze, waarop het toezicht op den duur der verpleging Toezicht op den van lijders geheel of gedeeltelijk voor rekening der Gemeente verpleegduur. wordt uitgeoefend, kwam geen verandering. VERSLAG VAN DEN GEM. GENEESKUNDIGEN EN GEZONDHEIDSDIENST. 3S

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 923