8 Arbeids- therapie. Plaatsing in Rusthuis en Bijzondere woning. Onderbrenging van geestes- en Ramaer-kliniek, dan wel, indien dit wordt gewenscht zielszieken. De onderbrenging van geestes- en zielszieken geschiedt in de en voor zoover plaats beschikbaar, in de St. Jacobusstiehting te Was senaar, benevens in de Kliniek Ockenburgh, kunnende daardoor in verreweg de meeste gevallen het bevelschrift van den Burge meester worden ontgaan. De noodzakelijkheid van plaatsing wordt door den direkteur van den Dienst beoordeeld. In 1931 zijn in de Ramaer-kliniek 470, in de St. Jacobusstich- ting 31 en in de Kliniek Ockenburgh 80 patiënten opgenomen, w.o. 131 recidiven en van wie 40 van uit het Gem. Ziekenhuis, terwijl in 31 gevallen geen voldoende termen voor opname aan wezig waren en voor 6 gevallen opname in het Gem. Ziekenhuis werd noodig geacht. Alsnog zijn 24 gevallen overgebracht naar een gesticht, zijnde dit de gevallen, waarin een bevelschrift niet kon worden vermeden. Behalve deze spoedshalve voorgedragen gevallen zijn op ver zoek van de afd. Alg. Zaken der Gem. Sekretarie nog 30 gevallen onderzocht. Hiervan kon in 24 gevallen het advies gunstig luiden, terwijl in 6 gevallen daartoe geen voldoende vrijheid was te vinden. Aan overwerkte huismoeders en daarmee gelijk te stellen personen werd in 111 (108) gevallen een verblijf in het Rusthuis aan den Badhuisweg toegestaan, komende de verzorging voor rekening van Maatschappelijk Hulpbetoon. De verblijftijd al daar varieerde tusschen 2 en 3, bij uitzondering 4 weken. Daarnaast werden ten behoeve van „Centraal Woningbeheer” 76 (98) gevallen op noodzakelijkheid van Bijzondere woning onderzocht- In het afgeloopen jaar was het resultaat, dat in 34 (43) gevallen voldoende motieven aanwezig waren, terwijl in de overige 42 (55) gevallen van noodzakelijkheid niet bleek, resp. met een étagew'isseling volstaan kon worden. De 45 plaatsen bij de Gemeenteplantsoenen, zoowel ten be hoeve van uit sanatoria ontslagen t.b.e. lijders als van bereids in een gesticht verpleegde dan wel op de nominatie hiervan staande geestes- en zielszieken beschikbaar, waren wederom geregeld bezet. Voor de plaatsing, die op een stage van gemid deld acht maanden is berekend, verleenen eenerzijds het Konsul- tatiebureau der Vereeniging tot bestrijding der t.b.e., anderzijds dat van de Vereeniging Dr. Schroeder van der Kolk hun zeer gewaardeerden bijstand, waarbij het geneeskundig toezicht eveneens op doeltreffende wijze door de betrokken instellingen is verzekerd. Ook de Werkinrichting van laatstgenoemde Vereeniging mag een succes genoemd worden, in zooverre daardoor menig 38 VERSLAG VAN DEN GEM. GENEESKUNDIGEN EN GEZONDHEIDSDIENST.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 924