9 en krankzinnigen- vervoer. geestelijk-onevenwichtige op peil wordt gehouden. Naast de mannen-werkinrichting aan de Lijnbaan met 30 plaatsen is een gelijkwaardige inrichting voor vrouwen in gebruik. Voor de plaatsing kon in den regel met de voordrachten der Konsultatiebureau’s akkoord worden gegaan. Wegens t.b.c. werden in het afgeloopen jaar 26 (27) personen te werk gesteld, wegens geestesafwijkingen 43 (65) personen. Het aantal transporten van zieken en krankzinnigen bedroeg Zieken in totaal 9699 (8969) of gemiddeld 26 transporten per dag, waar van 7999 gewone, 875 besmette en 825 transporten van geestes- kranken, resp. zielszieken. Van de besmette transporten betroffen 599 lijders of ver dachten aan ziekten met name genoemd in de Wet, te weten 260 roodvonk, 268 diphtherie, 39 febris typoïdea, 10 encephalitis lethargica, 19 meningitis cerebrospinalis en 3 poliomyelitis anterior acuta. Naar het gebezigde vervoermiddel gerekend werden 9684 transporten uitgevoerd per ziekenauto, terwijl voor 15 gevallen de spoortrein werd gebezigd. Van de transporten vonden er 9431 plaats binnen de grenzen der Gemeente, terwijl 268 transporten daarbuiten geschiedden. Van eerstgenoemde transporten liepen 2443 over grootere afstanden, zoo naar Ziekenhuis Tapijtweg, Roode Kruis Ziekenhuis, Juliana Kin derziekenhuis, Ramaer-kliniek, Kliniek Ockenburgh, benevens de gestichten Oud-Rosenburg en Bloemendaal, terwijl de rest het vervoer betrof van en naar inrichtingen, meer centraal gelegen, zijnde deze transporten tot de minder tijdroovende te rekenen. Alles bijeen is de taak voor deze afdeeling zwaar, dank zij vooral de bijzondere eischen van het vervoer in geval van besmetting en het steeds toenemen der afstanden, zoodat in het afgeloopen jaar wederom veel van de auto’s gevergd is geworden. Het thans de aandacht vragend onderdeel van den Dienst Geneeskundige betreft de geneeskundige verzorging van on- en minvermogen- behandeling, den, met inbegrip van die, welke verpleegd worden in Tehuizen voor ouden van dagen en kinderen en van op vrije geneeskun dige behandeling rechthebbende personen in Gemeentedienst. Hetgeen in het vorige verslag omtrent de daarbij gevolgde werkwijze werd medegedeeld, geldt ook voor het afgeloopen jaar. Verdeeld over de negen zittinglokalen en de voorziening te Konsulten. Loosduinen, bedroeg het aantal konsulten 140778 (126715), waar onder verscheidene voor verstrekking van ziekenvoedsel en poli- klinisch-specialistische hulp. VERSLAG VAN DEN GEM. GENEESKUNDIGEN EN GEZONDHEIDSDIENST. 38

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 925