10 Huisbezoeken. Wijkverpleging. Wykkraamver- pleging. Poliklinisch- specialistische hulp. Behandeling van lijders in Te huizen. Verloskundige hulp. Verstrekking van zieken- voedsel. in Gemeente dienst. Het aantal huisbezoeken bedroeg daarnaast 36358 (32148), waarbij die in de Tehuizen niet zijn meegeteld. In aansluiting aan deze bezoeken zijn door de wijkzusters der verschillende afdeelingen op uitnoodiging van den Dienst 97271 (77983) huisbezoeken afgelegd, waaronder die der kraam verzorgsters tot een aantal van 18660 (16163) zijn begrepen. Behalve over de patiënten in de Tehuizen, genoemd in het vorige verslag, strekte de geneeskundige behandeling zich uit over de lijders in het Gemeentelijk Verzorgingshuis in de Laan van Meerdervoort, dat in het laatste kwartaal van het jaar in gebruik werd genomen. Behandeling van Aan het daarop nog rechthebbend personeel in dienst van rechthebbenden de Politie, de Brandweer en den Havendienst, waaronder ver- scheidenen tevens bij een ziekenfonds zijn aangesloten, werden 717 (758) konsulten verstrekt. Daarnaast zijn voor de behande ling aan huis 165 (119) bezoeken afgelegd. De verstrekking van ziekenvoedsel was op dezelfde wijze geregeld als in het voorafgaande jaar. Verstrekt werden 216107 1 melk, 2185,5 1 karnemelk, 1328,9 1 room, 118829 eieren, 5019,2 kg vleesch, spek, boter en kaas en 1078,75 kg kruidenierswaren. In de wijze, waarop verloskundige hulp wordt verleend, kwam geen verandering. Door de aan den G. D. verbonden vroedvrouwen werd voor 923 (801) verlossingen bijstand verleend. De gevallen werden, voor zoover ze niet spoedshalve via den Centralen Post moesten worden verzorgd, tevoren door de behandelende geneeskundigen onderzocht en dan werden alle gevallen na afloop der bevalling wederom gekontroleerd, zoo noodig van de verloskundigen in behandeling overgenomen, waardoor het zoo gewenschte kon- takt met de vroedvrouwen vanzelf werd bevorderd. Daarenboven werd nog in 40 (19) spoedgevallen de verlossing door de geneeskundigen van den Dienst zelf verricht of de patiënte ter verdere verzorging naar een der ziekenhuizen over gebracht. De wijkkraamverzorgsters voor wier arbeid naar het in het vorige verslag daaromtrent medegedeelde wordt verwezen ver leenden met 18660 (16163) huisbezoeken voor rekening der Gemeente daadwerkelijk bijstand aan kraamvrouw en kind. Op uitnoodiging van den Dienst werd in 13003 (11177) ge vallen door de gekontrakteerde instellingen specialistische hulp aan loopende patiënten verleend, voor een deel in den vorm van na-behandeling van in de Gemeenteziekenhuizen verpleegd geweest zijnde personen. Voor zoover de lijders niet reeds bij 38 VERSLAG VAN DEN GEM. GENEESKUNDIGEN EN GEZONDHEIDSDIENST.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 926