12 Keuringen. Totaal Toezicht op de ambtenaren en werklieden in Gemeentedienst. Keuring bjj aanstelling. 1208 1362 1221 619 553 592 527 502 701 717 807 1072 47 385 1044 849 6 26 38 24 1 (926) gevallen. (854) (862) (608) (677) (540) (556) (549) (672) (760) (753) (875) Invaliditeits- keuring. Keuring van werkloozen en Gemeentelijke chauffeurs. 12) gevallen. 9) 36) 24) - 2) 35) 348) 906) 759) 38 VERSLAG VAN DEN GEM. GENEESKUNDIGEN EN GEZONDHEIDSDIENST. Volgen thans de gegevens met betrekking tot het genees kundig onderzoek van ambtenaren en werklieden. De regeling van dit onderzoek bleef ongewijzigd. Gekeurd werden voor diverse takken van dienst 821 (885) personen. Hiervan werden geschikt bevonden 669 en ongeschikt verklaard 152. Het aantal uitnoodigingen tot invaliditeitskeuring bedroeg 48; hiervan werden 47 personen ongeschikt verklaard. Ten behoeve van den Dienst voor Maatschappelijk Hulpbe toon werden voor een tewerkstelling elders 389 personen, meest op hun geschiktheid voor grondwerk, geneeskundig onderzocht. 126 personen werden geschikt verklaard, terwijl in 263 gevallen daarvoor geen vrijheid was te vinden. Ter voldoening aan de wettelijke bepalingen omtrent de geschiktheid voor chauffeur ondergingen 58 personen in Ge meentedienst een herhaald geneeskundig onderzoek. Hiervan werd 1 ongeschikt verklaard. Het ziektetoezicht op ambtenaren en werklieden in Gemeen tedienst werd op dezelfde wijze uitgeoefend als in het vooraf gaande jaar. Gemeld werden 9881 (8632) gevallen. Maandsgewijze zijn de gevallen als volgt verdeeld: Januari Februari Maart. April Mei Juni Juli Augustus September. October November December 9881 (8632) gevallen. Gerangschikt naar de takken van dienst komt men tot de volgende indeeling: Accountantsdienst Apotheek Arbeidsbeurs Bank van Leaning Begraafplaats Bureau voor Beroepskeuze Bouw- en Woningtoezicht Duinwaterleiding Elektrisch Bedrijf Gasbedrijf

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 928