92 VOORBEREIDEND LAGER EN LAGER ONDERWIJS. Plaatseljjke Rijksschool- toezicht. Toezicht. Gemeentelijke Inspectie van het onderwijs. Scholen en leer lingen. verwerping van een voorstel om uit te spreken de noodzake lijkheid der oprichting door de Vereeniging „de Ambachtsschool te ’s-Gravenhage” van een tijdelijke ambachtsschool, te vestigen in het hulpgebouw aan de Nieuwe Haven no. 6 (12 Oct.); beschikbaarstelling van gelden voor den bouw van een tweede school voor gewoon lager onderwijs op een terrein aan de Capa- dosestraat (26 Oct.); beschikbaarstelling van gelden voor de stichting van twee schoolgebouwen voor gewoon lager onderwijs op een terrein aan de Nijkerkstraat (16 Nov.); toekenning van een subsidie van f 1.500,aan de afd. ’s-Gra venhage van het Instituut voor Arbeidersontwikkeling, ten be hoeve van het door haar verzorgde ontwikkelingswerk van de arbeidersklasse in de Gemeente (30 Nov.); toekenning van subsidie aan de Vereeniging „School tot op leiding van winkelpersoneel”voor het cursusjaar 1931/’32 (1 Dec.); vervanging van de school voor gewoon lager onderwijs aan de Lepelstraat door een nieuw gebouw (1 Dec.). Het aantal openbare bewaarscholen bedroeg op 31 December 1931 31, dat der bijzondere door de Gemeente gesubsidieerde scholen voor voorbereidend onderwijs 49. Het aantal leerlingen bedroeg op genoemden datum onderscheidenlijk 6 010 en 7 398. Op bladz. 15 en 35 van het verslag van het Lager Onderwijs treft men nadere gegevens omtrent het voorbereidend lager onderwijs aan. De Gemeentelijke Leerschool voor Bewaarschoolonderwij- zeressen had op 31 December 1931 in de reeds bestaande opleiding 51 en in de le en 2e klasse van de nieuwe dagschool 28 leerlingen. Op bladz. 17 van het verslag van het Lager Onderwijs (bijlage 41) komen nadere mededeelingen omtrent deze school voor. Opleiding van bewaarschool- onderwjjzeres- sen. Rijksschooltoezicht (Inspectie ’s-Gravenhage); Hoofdinspecteur: A. Rienks; Inspectrice voor het voorberei dend lager onderwijs: Mej. A. F. Houba; Inspecteur voor het lager onderwijs: J. N. Pattist; Schoolopzieners: B. van Julsingha en W. J. Goslinga. Voor de samenstelling van de Plaatselijke Commissie van Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs wordt verwezen naar het ver slag dier commissie (bijlage 42). De Gemeentelijke Inspectie van het onderwijs bleef samen gesteld als volgt: Mevr. A. C. Klooster en de heeren W. P. Blok- poel, J. J. Visser, Joh. Vorrink en S. de Vries Szn. A. VOORBEREIDEND LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 92